Warranty_Banner.jpg

Информация за Европейската гаранционна система на Canon

По-долу е изложена подробна информация относно общите гаранционни условия за ремонт в сервиз на производителя и ремонт на място.

Гаранционна информация

В случай, че продукт на Canon прояви дефект, нашите клиенти могат да се възползват от Европейската гаранционна система (ЕГС), която гарантира, че неизправността ще бъде отстранена безплатно в рамките на ограничен период от време, считано от покупката на продукта (съгласно общите правила).

ЕГС предлага две различни възможности за сервизно обслужване. Вашето местоположението и закупеният продукт определят с коя от възможностите разполагате.

ЕГС за връщане на продукта обратно към производителя:
Повечето от продуктите на Canon за масово потребление предлагат възможност за ремонт в сервиз на производителя. Ако по време на гаранционния срок даден продукт прояви производствен дефект, той трябва да бъде върнат в одобрен от Canon сервиз, където ще бъде ремонтиран безплатно от техник на Canon. След извършване на ремонта, продуктът ще ви бъде върнат.

ЕГС за ремонт на място:
За конкретни лазерни и мастилено-струйни продукти (в избрани страни) се предлага и ремонт на място. Вижте списъка с отговарящи на изискванията продукти по-долу в общите условия за ремонт на място.

Ако продукт, отговарящ на изискванията, прояви производствен дефект по време на гаранционния срок, упълномощен от Canon техник ще ви посети на място и ще го ремонтира безплатно. Ако в този документ не са включени общите условия за ремонт на място, то тази услуга не се предлага във вашата държава. В такъв случай имате възможност единствено да ремонтирате продукта в сервиз на производителя.

За да видите пълните общи условия на видовете гаранционни услуги, щракнете върху съответната гаранционна възможност по-долу -


Условия на Европейската гаранционна система (ЕГС)

С настоящата гаранция Canon и членовете на ЕГС гарантират, че хардуерът на този продукт ще бъде в изправно състояние по време на гаранционния период. Вслучай, че в рамките на определения гаранционен срок хардуерът прояви дефекти, отстраняването им ще бъде извършено безплатно в оторизираните сервизни центрове на Canon в страните-членки на ЕГС.

Тези условия за гаранционно обслужване с изпращане в сервиз на производителя се отнасят за продукти Canon, предназначени за и закупени в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) плюс Швейцария.

Безплатните гаранционни услуги на ЕГС могат да бъдат използвани само срещу представянето на настоящата гаранционна карта, придружена с оригинална фактура/касова бележка, издадена на потребителя от продавача. Гаранционната карта трябва да съдържа: а) името на купувача; б) име и адрес на продавача; в) модел и сериен номер на закупения продукт, при наличието на такива; и г) датата на покупка на продукта. Canon си запазва правото да откаже гаранционно обслужване ако горепосочената информация не е пълна или е била заличена или променена след датата на оригиналната продажба на продукта от продавача на потребителя. Canon си запазва правото да замени дефектния продукт с друг еквивалентен на него, който има същото или по-добро качество от това на дефектния продукт, вместо извършването на поправка на дефектния продукт.

Гаранционен период

Гаранцията е валидна за срок от една година* от датата на закупуването на продукта от потребителя, който факт се удостоверява с гореспоменатите документи. Гаранционният срок за мултимедийни прожектори** е три години (90 дни за лампата).

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: една година или 30000 страници - което от двете настъпи по-рано.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 години или за 6000 часа експлоатация - което от двете настъпи по-рано. / XEED 4K600STZ: 5 години или за 12000 часа експлоатация - което от двете настъпи по-рано.

Осъществяване на гаранционните услуги

Гаранционните услуги се извършват в оторизирани сервизни центрове на Canon.

Всички разходи, свързани с транспортирането на продукта до и от сервизните центрове на Canon за сметка на потребителя. Ако продуктът е внесен в страна, която не е страна-членка на ЕГС и която не приема гаранционната карта, продуктът трябва да бъде върнат обратно в страната, от която е бил закупен, за да бъде реализирано правото на гаранционно обслужване.

Членове на ЕГС:

За детайлна информация относно гаранционната отговорност в отделните държави, моля обърнете се към съответния регионален член на ЕГС (Европейската гаранционна система).


Ограничения: 

Тази гаранция не покрива:

 • Периодични проверки, поддръжка и ремонт или замяна на части в резултат на нормално износване.
 • Консумативи.
 • Софтуер.
 • Части, подлежащи на износване (напр. видеоглави, Оптични части за проектор, абсорбиращи тампони за отпадъчно мастило и ролки на водача), както и консумативи и аксесоари (напр. батерии и записващи носители), включително, но без да се ограничава до, ленти, DVD, карти с памет и преносими твърди дискове, използвани с този продукт, не се покриват от тази гаранция.
 • Дефекти, причинени в резултат на модификации на продукта без разрешението на Canon.
 • Разходи, направени от сервизните центрове на Canon при извършване на настройки или модификации на продукта, необходими за привеждане на същия всъответствие с техническите изисквания или инструкциите за безопасност в съответната държава, или други разходи, свързани с приспособяване на продукта към съответни спецификации, в които са настъпили промени след датата на доставка на продукта.
 • Повреди в резултат на несъответствие на продукта със специфични стандарти или спецификации в държава, различна от страната, където е закупен продукта. Гаранционното обслужване не включва повреди и/или дефекти в продукта, резултат от:
 • Несъобразена с предназначението на продукта употреба, прекомерна експлоатация, неспазени указания за употреба или използване на продукта, посочени в ръководството за употреба и/или съответните документи за използване, включително но не само, вреди поради неправилно съхранение, изпускане, силен удар, корозия, прах, вода или пясък.
 • Поправки, модификации или почистване на продукта, осъществено в сервизни центрове, които не са оторизирани от Canon.
 • Повреди, причинени пряко от използването на резервни части, софтуер и консумативи (като например мастило, хартия, тонер или батерии), които не са съвместими с продукта. Съвместимостта с конкретен продукт на Canon трябва да е посочена върху опаковката, и е гарантирана само при използване на оригинални резервни части, софтуер или консумативи на Canon, тъй като те са били тествани. Съветваме ви да проверите съвместимостта преди употреба.
 • Инсталиране на продукта към оборудване, което не е одобрено за инсталация от Canon.
 • Неподходяща опаковка на продукта при връщането му в оторизиран сервизен център на Canon.
 • Инциденти или природни бедствия, или всякакви събития извън контрола на Canon, включително, но не само, светкавици, наводнения, пожар, обществени безредици или неподходяща вентилация.

Други

Услугите, свързани с гаранционното обслужване, може да бъдат забавени, когато се извършват извън страната, вкоято е извършена покупката, поради това, че продуктът не се разпространява на пазара на съответната държава, където се извършва гаранционното обслужване или се продава модел, пригоден за съответната държава, съответно когато нужните резервни части за продукта не са налични в държавата, където се извършва гаранционното обслужване. Потребителят носи отговорност за поддържането и запазването на софтуерни файлове ипрограми преди извършването на ремонта и възстановяването им след приключване на последния.

Canon не поема отговорност за каквито и да било други претенции, включително, но без да се ограничава до, загуба на записващия носител, загуба на данни и др., които не саизрично посочени в тази гаранция. Когато връщате продукта за гаранционно обслужване, моля опаковайте го внимателно, обезопасете го, приложете касовата бележка и гаранционната карта, инструкциите за ремонт и (ако е приложимо) образец от записващия носител, върху който се съхраняват снимките, направени с продукта.

Гаранцията не засяга законоустановените права напотребителите според приложимото национално законодателство, нито правата на потребителя, произтичащи от договора за продажба с продавача. При липса на приложимо национално законодателство във връзка с гаранционната отговорност, тази гаранция се счита за единствено обезщетение и нито Canon, нито клоновете/дъщерните дружества на Canon или други членове на ЕГС ще бъдат отговорни за каквито и да билослучайни или косвени вреди от нарушаване на гаранционните условия на този продукт.

Тези Гаранционни Условия Се Предлагат От Canon, Без Да Отменят Действието На Законните Права, Които Може Допълнотелно Да Имате, По Отношение На Продуктите, Обхванати От Настоящите Условия.

Контакти за връзка с Canon:
Име:.............................................
Адрес:.............................................
Тел..............................................


Ако имате допълнителни въпроси относно Европейската гаранционна система, моля, свържете се с нас на имейла за поддръжка или посредством телефона за поддръжка.

Списък с държави, участващи в гаранцията за ремонт в сервиз на производителя

В изброените по-долу държави се предлага услугата за ремонт в сервиз на производителя, като част от Европейската гаранционна система на Canon (ЕГС).

Важат общите условия на ЕГС на Canon за ремонт в сервиз на производителя.


ДържаваПомощен центърУебсайт
Австрия810081009http://www.canon.at/Support/consumer_products/index.aspx
Белгия (холандски)02 6200197http://nl.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Белгия (френски)02 6200197http://fr.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Белгия (немски)02 6200197http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Българияservice@canon.bg
+35928079260
http://www.canon.bg/
КипърSupport_Nic@demstargroup.com
(+357 2) 274 2222
http://www.demstargroup.com/
Чешка република+420296335619http://www.canon.cz/Support/consumer_products/index.aspx
Дания70 20 55 15http://www.canon.dk/Support/consumer_products/index.aspx
Естонияoverall@overall.ee
+372 630 0500
http://www.overall.ee/
Финландия020 366 466http://www.canon.fi/Support/consumer_products/index.aspx
Франция170480500http://www.canon.fr/Support/consumer_products/index.aspx
Германия069 2999 3680http://www.canon.de/Support/consumer_products/index.aspx
ГърцияФото-/видеопродукти: +302 10 364 0777
Продукти за принтери/скенери: +302 11 999 1260
Camera Repair
Info Quest Technologies
Унгария612355315http://www.canon.hu/Support/consumer_products/index.aspx
Исландия(354)5697600http://www.nyherji.is/
Ирландия(353) 1890 200 563http://www.canon.ie/Support/consumer_products/index.aspx
Италия848 800 519http://www.canon.it/Support/consumer_products/index.aspx
Латвияinfo@ibs.canon.lv
+371 67 20 40 80
http://www.ibserviss.lv/
Литваcsc@sergita.lt
+370 (5)2756629
http://www.sergita.lt/
Люксембург (френски)27 302 054http://www.canon.lu/Support/consumer_products/index.aspx
Люксембург (немски)27 302 054http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
МалтаAvantech Ltd - +35621486899 – info@avantech.com.mthttp://www.avantech.com.mt/
Норвегия23 50 01 43http://www.canon.no/Support/consumer_products/index.aspx
Полша225834307http://www.canon.pl/Support/consumer_products/index.aspx
Португалия(+351) 214245190http://www.canon.pt/Support/consumer_products/index.aspx
Румънияcristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
+402 13246281
http://www.canon.ro
Словакия(+421)250 102 612http://www.canon.sk/Support/consumer_products/index.aspx
Словения(+386 1) 546 1000http://www.3a-servis.si/
Испания901 900 012http://www.canon.es/Support/consumer_products/index.aspx
Швеция08 519 923 69http://www.canon.se/Support/consumer_products/index.aspx
Швейцария (френски)0848 833 838http://fr.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Швейцария (немски)0848 833 838http://de.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Швейцария (италиански)0848 833 838http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
The Netherlands020 7219 103http://www.canon.nl/Support/consumer_products/index.aspx
Обединено кралство0844 369 0100http://www.canon.co.uk/Support/consumer_products/index.aspx

Данни за връзка относно гаранцията за ремонт на място

В изброените по-долу държави се предлага услугата за ремонт в сервиз на производителя, като част от Европейската гаранционна система на Canon (ЕГС).

Моля, имайте предвид, че гаранцията за ремонт на място е на разположение само в изброените в раздела по-долу държави и важи само за продуктите от списъка On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Важат общите условия на ЕГС на Canon за ремонт на място.
Ако продуктът ви не отговаря на гаранционните изисквания за ремонт на място, ще ви бъде предоставена само услугата за ремонт в сервиз на производителя. Моля, прегледайте информацията за гаранционната услуга за ремонт в сервиз на производителя


ТериторияDetailsОписание
BELGIËService uitsluitingenGeen
Canon helpdesk02 6200 197
OpeningstijdenMaandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUEService restrictionsPas de restrictions
Centre d'appel02 6200 197
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKAServisní restrikce
Help desk číslo(+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací dobaPondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickouhttp://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARKService-begrænsningerIkke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
ÅbningstiderMandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLANDEinschränkungenDie Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support linkhttp://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑARestricciones del ServicioDisponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk)901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamientoLa linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canonhttp://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCEService restrictionsPar intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouvertureDu Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internethttp://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELANDService restrictionsFor Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number(353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hoursMonday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIARestrizioni al servizioLe richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di aperturaLunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supportohttp://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURGService restrictionsPas de restrictions
Centre d'appel27 302 054
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁGKorlátozásokMunkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhetőHétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linkenhttp://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLANDService uitsluitingenGeen
Canon helpdesk020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
OpeningstijdenVan Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online supporthttp://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGEService begrensningerFor fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
ÅpningstiderMandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online supporthttp://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICHEinschränkungenKeine.
Canon Helpdesk0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKAOgraniczenia serwisoweWszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinachOd Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Linehttp://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGALRestrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente)Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk)21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de FuncionamentoO serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link)http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZEinschränkungenKeine.
Canon Helpdesk0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKAServisné obmedzenia
Help desk číslo(+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodinyPondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporuhttp://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSEService restrictionsPas de restrictions.
Centre d'appel0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMIHuoltorajoituksetJos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
AukioloajatMaanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluunhttp://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGEService-begränsningarFör avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettiderMåndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupporthttp://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOMService restrictionsFor UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hoursMonday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx