PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEŽ SE PŘIHLÁSÍTE K INTERNETOVÉ APLIKACI „MŮJ CANON SLUŽBY“, PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TENTO DOKUMENT. PŘIHLÁŠENÍM K INTERNETOVÉ APLIKACI „MŮJ CANON SLUŽBY“ VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

1. „Můj Canon služby“

„Můj Canon služby“ se skládají z několik personalizovaných online a offline služeb, které jsou spojeny jediným zákaznickým účtem. K těmto jednotlivým webovým stránkám se můžete přihlásit zvlášť nebo jako k celku prostřednictvím Můj Canon služby, avšak vždy prostřednictvím tohoto jediného zákaznického účtu. Pro přihlášení k Můj Canon službám a/nebo k jednotlivým online či offline službám bude v zásadě požadována registrace k Můj Canon službám. Existují však určité služby přístupné bez potřeby registrace.

Prostřednictvím Můj Canon služeb můžete mít přístup k informacím o produktech Canon, můžete si koupit určité produkty Canon a/nebo můžete mít přístup ke službám poskytovaným buď společností Canon nebo třetími stranami označenými touto společností. Canon si vyhrazuje právo produkty a/nebo služby kdykoliv změnit či doplnit. Vezměte prosím na vědomí, že produkty či služby se mohou v různých zemích lišit a že tytéž produkty a služby nemusejí být poskytovány v každé zemi. Kromě toho některé služby přímo se vážící k určitým produktům Canon budou spojeny s místem vašeho bydliště.

2. Souhlas

Společnost Canon Europa N.V. („Canon“) vám poskytuje Můj Canon služby na základě následujících podmínek („Podmínky“). Souhlasíte, že budete těmito Podmínkami vázáni pokaždé, když se přihlásíte k Můj Canon službám a/nebo použijete jednotlivé online či offline služby. Canon může tyto Podmínky průběžně aktualizovat vložením revidovaných Podmínek do Můj Canon služeb, aniž by vás předtím zvlášť upozornil. Měli byste Podmínky kontrolovat pokaždé, než se přihlásíte k Můj Canon službám, z důvodů možné aktualizace. Následné přihlášení k Můj Canon Service a/nebo užívání jednotlivých online či offline služeb bude představovat souhlas s takto změněnými Podmínkami.

3. Užití

Můj Canon služby a veškerá vám poskytovaná podpora jsou zdarma a slouží k osobnímu užití. Nesete však veškeré náklady a výdaje nutné pro přihlášení k Můj Canon službám.

V případech, kdy se uskuteční registrace v Můj Canon službách, si Canon vyhrazuje právo přijmout žadatele dle vlastního uvážení a odmítnout žadatele, kterého považuje za nevhodného. V žádném případě se nemohou v Můj Canon službách zaregistrovat děti (tj. lidé do 18 let). Po přijetí vaší registrace do Můj Canon služeb vám bude e-mailem poskytnuto heslo, které si budete moci změnit. Vaším uživatelským jménem bude e-mailová adresa, kterou doplníte do registračního formuláře. Odpovídáte za zachování důvěrnosti hesla a uživatelského jména a plně odpovídáte za veškerou činnost, která bude probíhat pod vaším heslem a uživatelským jménem.

Ačkoli se Canon snaží zajistit, aby Můj Canon služby byly trvale přístupné, aby informace poskytované v Můj Canon službách a v souvislosti s nimi byly správné a aby služby byly poskytovány s přiměřenou dovedností a péčí, nepřijímá Canon žádnou odpovědnost za dostupnost či nedostupnost Můj Canon služeb ani za správnost jakýchkoli informací dostupných na Můj Canon službách či zaslaných prostřednictvím či v souvislosti s Můj Canon službami. Canon může kdykoli zrušit užívání uživatelského jména či hesla dle vlastního uvážení bez oznámení. Canon si vyhrazuje právo kdykoli změnit, upravit či přerušit, dočasně či trvale, Můj Canon služby bez oznámení. Canon si vyhrazuje právo neodpovídat na jakékoli dotazy či neposkytnout podporu v souvislosti s Můj Canon službami.

V případě, že jakékoli digitální údaje v jakémkoli formátu, které mohly být vámi zahrnuty do Můj Canon služeb („Materiál“), budou mít vliv na Můj Canon služby, bude Canon požadovat, abyste takový Materiál upravil či vymazal. V případě, že tuto žádost nesplníte, Canon může tento Materiál vymazat či upravit. Pokud by takový Materiál z důvodu počítačových virů či jiného technicky znehodnoceného obsahu způsobil zasahování do Můj Canon služeb či by jinak způsobil technické potíže při provozu Můj Canon služeb, Canon si vyhrazuje právo tento materiál odstranit z Můj Canon služeb bez vašeho souhlasu. V těchto případech není Canon vůči vám odpovědný za žádné ztráty, náklady či škody způsobené takovým vymazáním či úpravou.

Canon si nepřeje dostávat od vás důvěrné či soukromé informace prostřednictvím Můj Canon služeb. S výhradou závazku Canonu vyplývajícího z OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace či materiál zaslaný Canon prostřednictvím Můj Canon služeb, s výjimkou vašich osobních údajů, nebude považován za důvěrný. Zasláním jakýchkoli informací či materiálů Canonu udělujete Canonu neomezené neodvolatelné povolení užívat, reprodukovat, vystavovat, vykonávat, upravovat, přenášet a distribuovat takový materiál či informace a rovněž souhlasíte, že Canon může užívat jakékoli nápady, koncepce, know-how či techniky, které nám pošlete za jakýmkoli účelem. Pro vaše osobní údaje bude užití těchto informací ze strany Canon omezeno na účel popsaný v příslušném políčku v registračním formuláři, v němž dáte své povolení k takovému užívání.

Zavazujete se, že nezašlete do Můj Canon služeb žádné materiály, které jsou nebo by mohly být v přiměřené míře vykládány jako: (i) nepravdivé, (ii) hanlivé, pomlouvačné, obscénní, urážlivé, hrubé, schopné vyvolat rasovou nenávist, diskriminační či rouhavé, (iii) porušující jakýkoli závazek důvěrnosti či tajnosti či jakéhokoli obchodního tajemství, (iv) porušující soukromá práva jakékoli třetí strany nebo pro které jste neobdrželi veškerá potřebná povolení a/nebo souhlasy nebo (v) porušující jakýkoli jiný zákon.

Rovněž souhlasíte, že nepřenesete na Můj Canon služby žádné materiály, které by mohly být v přiměřené míře vykládány jako jednání či by mohly podnítit jednání, které by mohlo být považováno za přestupek, které by mohlo způsobit občanskou odpovědnost či jinak by mohlo být v rozporu se zákonem jakéhokoli státu či jiného kompetentního orgánu nebo by porušovalo práva jakékoli třetí strany vynutitelná v jakékoli části světa.

Canon si vyhrazuje právo odstranit jakékoli materiály z Můj Canon služeb, o nichž se v přiměřené míře domnívá, že takové materiály tento oddíl 3 zakazuje či že jsou jinak nevhodné. Nehledě na výše uvedené uznáváte, že Canon nemá kontrolu nad obsahem Můj Canon služeb poskytnutým jinými uživateli, ani nemá za cíl monitorovat obsah Můj Canon služeb pro zajištění jejich správnosti, přiměřenosti či shody se zásadami uvedenými v těchto Podmínkách.

K Můj Canon službám nesmíte připojit webové stránky, které jsou neslušné či nevhodné, a musíte neprodleně odstranit jakýkoli link, pokud to Canon dle svého uvážení bude požadovat.

Souhlasíte, že odškodníte Canon a přidružené osoby Canon za jakékoli nároky, požadavky, ztráty či škody vzniklé v důsledku porušení tohoto oddílu 3.

V případě, že porušíte jakékoli závazky, které pro vás vyplývají v souladu s těmito Podmínkami, může Canon dle svého uvážení a bez oznámení zrušit vaše členství v Můj Canon službách a/nebo přihlášení k Můj Canon službám.

Registraci v Můj Canon službách můžete kdykoli zrušit v souladu s postupem zrušení registrace obsaženým v Můj Canon službách.

Žádné zrušení či zrušení registrace členství však nemá vliv na závazky, které vám vznikly podle těchto Podmínek před zrušením registrace.

4. Koupě produktů Canon

Canon může umožnit v rámci Můj Canon služeb koupi produktů Canon prostřednictvím webové stránky třetí strany, kterou Canon určil pro poskytování takových služeb našim zákazníkům. V takovém případě budete přesměrováni na takovou webovou stránku třetí strany a řídící principy této transakce budou popsány na oné webové stránce. Souhlasíte, že Canon nenese žádnou odpovědnost za proces koupě prostřednictvím takové webové stránky třetí strany, m.j. včetně odeslání, manipulace a platby.

5. Koupě služeb

Některé služby, které jsou k dispozici prostřednictvím Můj Canon služeb, mohou být zpoplatněny. V takovém případě platební podmínky popsané v oddílu 4 platí stejně pro platbu za takové služby.

6. Zapojení třetích stran a subdodavatelé

Mohou existovat třetí strany jiné než Canon zapojené do aspektů poskytování produktů či služeb jiných než placení. V takovém případě budete nasměrováni na webovou stránku takové třetí strany a Canon nebude žádným způsobem odpovídat za obsah takové webové stránky, ani za vztah, který si v rámci takové webové stránky můžete vytvořit s  třetí stranou. Proto jakýkoli spor, který by mohl vzniknout v tomto ohledu, bude vyřešen mezi vámi a třetí stranou.

Canon může zajistit všechny své činnosti týkající se Můj Canon služeb či jakoukoli jejich část subdodavatelsky, prostřednictvím třetí osoby zvolené Canonem.

7. Zásada zodpovědnosti

Služby, které vám jsou zpřístupněny prostřednictvím Můj Canon služeb, budou užívány na vaše vlastní riziko a odpovědnost a vy vypořádáte, na vaše riziko a náklady, veškeré náklady, nároky, ztráty, škody či rozhodnutí, které mohou být vzneseny vůči vám jakoukoli třetí stranou ve vztahu k užívání služeb a za něž jste odpovědní. Tato zásada platí ve všech případech, kdy požadujete úhradu od třetí strany za jakékoli náklady, nároky, ztráty, škody či rozhodnutí nebo máte v úmyslu iniciovat právní řízení či vznést nárok vůči jakékoli třetí straně.

8. Vaše osobní údaje

Registrací v Můj Canon službách dáváte souhlas, že poskytnete Canonu pravdivé údaje tak, jak je požadováno v registračním formuláři. Podrobnosti o našem využití a převodu vašich osobních údajů naleznete v této části o ochraně osobních údajů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Canon bude využívat veškeré osobní údaje poskytnuté vámi prostřednictvím Můj Canon služeb nebo e-mailovou korespondencí. Canon pro účely tohoto oddílu 8.1 bude rovněž zahrnovat jiné společnosti skupiny Canon v Evropě za účelem poskytování služeb, o které jste požádali. Zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři schvalujícího užívání takových údajů a následnou registrací v Můj Canon službách nebo zaškrtnutím příslušného políčka, když se přihlašujete k jakýmkoli online či offline službám Můj Canon služeb, které nepožadují žádnou registraci, ale jejichž prostřednictvím poskytujete osobní údaje, dáváte Canonu a ostatním společnostem ze skupiny Canon souhlas k užívání takových údajů pro účely popsané v registračním formuláři.

8.2 Canon či ostatní společnosti ze skupiny Canon mohou průběžně užívat tyto osobní údaje pro marketingové účely či informovat vás o jiných produktech a službách, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat. V příslušném políčku vašeho registračního formuláře můžete uvést, zda si přejete dostávat takové informace.

8.3 Vaše osobní údaje mohou být předány jiným společnostem ze skupiny Canon v Evropě pro výše uvedené účely a pro účely správy skupiny a za účelem zajištění vašeho přístupu k příbuzným webovým stránkám či informacím, mj. včetně Můj Canon služeb. To může zahrnovat přenos dat mimo evropský hospodářský prostor; v takovém případě budete požádáni o schválení takového přenosu zaškrtnutím příslušného políčka v rámci Můj Canon služeb. Canon se vynasnaží zajistit nezbytná opatření pro ochranu důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů.

8.4 Vaše osobní údaje budou postoupeny třetí straně, jejímž prostřednictvím zamýšlíte zakoupit produkty Canon, v souladu s oddílem 4, v rozsahu nutném pro takovou třetí stranu, aby v tomto ohledu splnila své závazky.

8.5 Jsme zavázáni chránit vaše soukromí. Vaše osobní údaje jsou uchovávány na bezpečném počítači a v manuálních souborech a nebudou zpracovány pro žádný jiný účel než ten, který je uvedený v této OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. K serveru Canon užívanému pro uchovávání těchto informací mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci, server je připojen k internetu prostřednictvím firewallu, a není proto přístupný veřejnosti. V případě užívání serveru třetí strany se používají stejná bezpečnostní opatření.

8.6 Malé informace známé jako cookies budou na vašem počítači uloženy pro uložení čísla, které umožňuje systému identifikovat vaše současné připojení k Můj Canon službám. Cookie nebude obsahovat žádné osobní údaje a nemůže číst údaje mimo váš hard disk. Můžete se rozhodnout neakceptovat cookies tím, že umožníte vašemu webovému browseru, aby cookies odmítl nebo aby vás vybídl před tím, než některý akceptujete. Mějte prosím na vědomí, že tím, že neakceptujete cookies, se může stát, že vám nebudeme moci nabídnout služby.

8.7 Máte právo přístupu k vašim údajům, jejich opravování či aktualizaci tím, že se přihlásíte k příslušnému linku k vašemu profilu. Pro vymazání vašich údajů je třeba podat e-mailovou žádost.

8.8 Pokud jste se zaregistrovali v Můj Canon službách, budeme držet vaše osobní údaje vždy pro účely Můj Canon služeb a pro účely, pro něž jste nám dovolili užívat vaše osobní údaje v příslušném políčku v registračním formuláři, pokud nás nepožádáte o jejich vymazání v souladu s předchozím oddílem. Pokud jste se nezaregistrovali v Můj Canon službách, ale poskytli jste určité osobní údaje při přihlašování k určitým online či offline službám, budeme držet vaše osobní údaje pouze pro dobu nutnou k tomu, aby nám umožnila poskytovat tyto služby.

8.9 Canon může  tato ustanovení o ochraně osobních údajů průběžně měnit  začleněním takové změněné verze do Můj Canon služeb. Souhlasíte, že se na vlastní odpovědnost přihlásíte k  ustanovení o ochraně osobních údajů pokaždé, kdy se přihlásíte k Můj Canon službám, za účelem kontroly všech změn.

9. Vzdání se

Canon tímto vylučuje, v maximálním rozsahu povoleném zákonem, veškeré podmínky, záruky, prohlášení či jiné podmínky týkající se dodávání či údajného dodávání, nedodání či zpoždění při dodání jakýchkoli služeb v souvislosti s Můj Canon službami nebo že Můj Canon služby či jakákoli e-mailová komunikace ve vztahu k Můj Canon službám nebo jakákoli poskytovaná služba jsou pravdivé, úplné či aktuální, které by mohly s výjimkou tohoto oddílu 9 mít účinky mezi Canonem a vámi nebo by jinak byly implikovány či zapracovány do těchto Podmínek nebo jakékoli záruční smlouvy, a to ze zákona či jinak. Rozumíte a souhlasíte s tím, že používáte Můj Canon služby na vaše vlastní riziko a že Canon neručí za to, že Můj Canon služby či jakákoli e-mailová komunikace ve vztahu k Můj Canon službám či jakákoli poskytnutá služba bude splňovat vaše požadavky nebo že poskytování Můj Canon služeb  nebude přerušeno či bude bez chyby. Jakýkoli obsah či služby poskytované Canonem prostřednictvím Můj Canon služeb či v souvislosti s nimi jsou poskytovány na základě „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“ a Canon nečiní žádná prohlášení ani doporučení žádného druhu, explicitně či implicitně, ohledně Můj Canon služeb z hlediska obsahu či služeb zahrnutých v Můj Canon službách či poskytovaných v souvislosti s Můj Canon službami. Canon si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit či stáhnout jakýkoli obsah či služby nabízené jako součást Můj Canon služeb.

10. Odpovědnost

Canon a jakákoli společnost ze skupiny Canon a členové managementu, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři či agenti kterékoli z nich vylučují v maximálním rozsahu povoleném zákonem veškerou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu v jakémkoli množství a jakéhokoli druhu, která může vzniknout vám či třetí straně (mj. včetně jakékoli přímé, nepřímé, trestné či následné ztráty či škody nebo jakékoli ztráty příjmů, zisků, dobré pověsti, údajů, smluv, užití peněz nebo ztráty či škody), vzniklou z nebo v souvislosti s jakýmkoli způsobem přerušení podnikatelské činnosti, ať na základě žaloby (mj. včetně zanedbání), smlouvy či jinak v souvislosti s Můj Canon službami nebo v souvislosti s užíváním, nemožností užívat nebo s výsledky užívání Můj Canon služeb, jakýmkoli e-mailovým sdělením ve vztahu k Můj Canon službám nebo jakékoli poskytnuté službě, s jakýmikoli webovými stránkami spojenými s Můj Canon službami nebo materiálem na takových webových stránkách, mj. včetně ztráty či škody z důvodu virů, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, software, data či jiný majetek z důvodu vašeho přihlášení k Můj Canon službám, jejich užívání či prohlížení nebo stažení jakéhokoli materiálu z Můj Canon služeb nebo jakýchkoli webových stránek spojených s Můj Canon službami. Toto nemá vliv na vaše zákonná práva.

Žádná skutečnost v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Canonu za: (i) úmrtí či osobní zranění způsobené nedbalostí, (ii) podvodné jednání nebo (iii) jakoukoli odpovědnost, kterou nelze vyloučit či omezit podle platného zákona.

11. Ochranná známka

Bez předchozího písemného povolení Canon nesmíte prezentovat a šířit ani žádným způsobem užívat ochranné známky ani loga Canon či skupiny Canon.

12. Různé

Výklad, platnost a plnění těchto Podmínek se řídí anglickým právem a Canon a vy souhlasíte, že se podřídíte nevýlučné jurisdikci anglických soudů.

Bez předchozího písemného souhlasu Canon nepřevedete vaše členství v Můj Canon službách ani práva vzniklá z Můj Canon služeb.

Pokud Canon nevykoná či nebude vymáhat jakékoli právo či ustanovení těchto Podmínek, neznamená taková skutečnost vzdání se takového práva či ustanovení a nemá žádný vliv na jeho právo na pozdější výkon či vymáhání.

Shledá-li soud s příslušnou jurisdikcí, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek je neplatné, smluvní strany souhlasí, že taková skutečnost nemá vliv na platnost či vymahatelnost všech ostatních podmínek či práv, které budou nadále v plné platnosti a účinnosti s výjimkou takového neplatného či nevymahatelného ustanovení či jeho části.

13. Browser (Prohlížeč)

Uživatelé Windows:
Požaduje se Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší nebo Netscape Communicator 6.0 nebo vyšší*. Můj Canon služby lze nejlépe prohlížet prostřednictvím nejnovější verze internetových prohlížečů. Jako nastavení každého browseru povolte prosím užívání cookie a aktivujte ActiveX a Java Script.
*V případě Netscape 6.0 část funkcí (stažení obsahu mé kamery) nefunguje.

Uživatelé Macintosh:
Požaduje se Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší nebo Netscape Communicator 6.0 nebo vyšší*. Můj Canon služby lze nejlépe prohlížet prostřednictvím nejnovější verze internetových browserů. Jako nastavení každého browseru povolte prosím užívání cookie a aktivujte Java Script.
*V případě Netscape 6.0 část funkcí (stažení obsahu mé kamery) nefunguje.

14. Údaje o Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Nizozemí
Reg. č.: registrační číslo společnosti: 33166721
DIČ: NL005916343B01
https://self-service.canon-europe.com/ssentry.cgi?l=en&r=uk

15. Copyright (Autorská práva)

Copyright © CanonEuropa N.V. 2002-2003. Všechna práva vyhrazena. Je přísně zakázáno kopírovat, šířit, publikovat či měnit materiály či software obsažené v Můj Canon službách nebo při další podpoře bez předchozího písemného souhlasu Canon.

spacer
					image