SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

KÉREM, MIELŐTT BELÉP A „MY CANON WEB SERVICES”-BE, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT. A „MY CANON WEB SERVICES”-BE VALÓ BELÉPÉSSEL ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET.
1. „My Canon Services”
A „My Canon Services” számos személyre szabott online és offline szolgáltatás összessége, amelyek egyetlen előfizetői azonosítón keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A weboldalak külön-külön vagy a My Canon Services-en keresztül együtt is hozzáférhetőek, de minden esetben ugyanaz az előfizetői azonosító használandó. A főszabály szerint a My Canon Services és/vagy az egyes online vagy offline szolgáltatások csak a My Canon Services vonatkozásában történt regisztrációt követően érhetőek el, azonban néhány szolgáltatás esetében nem szükséges regisztráció.

A felhasználó a My Canon Services segítségével tájékozódhat a Canon termékeiről, megvásárolhat bizonyos Canon-termékeket, illetve igénybe veheti a Canon vagy a Canon által kijelölt harmadik felek szolgáltatásait. A Canon fenntartja azon jogát, hogy a termékeket és/vagy szolgáltatásokat bármikor lecserélje, megváltoztassa vagy kiegészítse. A Canon felhívja a felhasználó figyelmét, hogy az egyes termékek/szolgáltatások országonként eltérőek lehetnek, így nem feltétlenül ugyanazok a termékek/szolgáltatások vannak jelen minden országban. A fentieken túlmenően, bizonyos Canon-termékekhez közvetlenül kapcsolódó egyes szolgáltatások kizárólag a felhasználó lakóhelyén vehetők igénybe.

2. A Szerződési Feltételek elfogadása
A Canon Europa N.V. („Canon”) a My Canon Services szolgáltatásokat az alábbi szerződési feltételek („Szerződési Feltételek”) alapján nyújtja. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a My Canon Services-be történő minden belépés és/vagy az egyes online vagy offline szolgáltatások igénybevétele során kötve van a jelen Szerződési Feltételekhez. A Szerződési Feltételeket a Canon a felhasználó külön előzetes értesítése nélkül, bármikor megváltoztathatja a módosított Szerződési Feltételeknek a My Canon Services-re történő feltöltésével. A felhasználó számára javasoljuk, hogy az esetleges frissítések megismerése érdekében minden alkalommal, amikor belép a My Canon Services-be, ellenőrizze a Szerződési Feltételeket. A felhasználó a My Canon Services-be történő belépéssel, illetve az egyes online vagy offline szolgáltatások igénybevételével automatikusan elfogadja a megváltozott Szerződési Feltételeket.

3. Használati feltételek
A Canon a My Canon Services szolgáltatásait és a kapcsolódó támogatást díjmentesen, személyes felhasználásra bocsátja rendelkezésre. A felhasználót terheli azonban minden, a My Canon Services-hez történő hozzáféréshez szükséges kiadás és költség.

Amikor a felhasználó regisztráltatja magát a My Canon Services igénybevétele céljából, a Canon jogosult saját kizárólagos döntése alapján elfogadni a jelentkezőket és a felhasználásból kizárni mindazokat, akiket arra alkalmatlannak talál. Gyermekek (18 évesnél fiatalabb személyek) egyáltalán nem regisztráltathatják magukat a My Canon Services igénybevételéhez. Amennyiben a felhasználó regisztrációját elfogadtuk, megváltoztatható Jelszót küldünk részére e-mailben. A Felhasználónév a regisztrációs lapon megadott e-mail cím lesz. A Felhasználónév és a Jelszó titokban tartásának kötelezettsége a felhasználót terheli, és a felhasználó felelős minden olyan cselekményért, amelyet az ő Felhasználóneve és Jelszava felhasználásával követnek el.

A Canon mindent megtesz annak érdekében, hogy a My Canon Services folyamatosan elérhető legyen, az ott megjelenő és a vele kapcsolatos információk helytállóak, a szolgáltatások pedig elfogadható színvonalúak legyenek, azonban semmilyen felelősséget nem vállal a My Canon Services hozzáférhetőségéért, továbbá az ott megjelenő, rajta keresztül vagy vele kapcsolatosan küldött információk hitelességéért. A Canon kizárólagos döntése szerint, értesítés nélkül, bármikor megszüntetheti a felhasználó Felhasználónevének vagy Jelszavának használatát. A Canon fenntartja azon jogát, hogy bármikor, értesítés nélkül, átmenetileg vagy véglegesen formailag vagy tartalmilag megváltoztassa vagy megszüntesse a My Canon Services-t. A Canonnak jogában áll megtagadni a My Canon Services-zel kapcsolatban feltett kérdésekre való válaszadást és minden egyéb támogatást.

Amennyiben bármilyen formátumú, a My Canon Services-t érintő digitális adat („Anyag”) kerül fel a My Canon Services-re, a Canon kérheti az ilyen Anyag módosítását vagy törlését. Amennyiben a felhasználó ennek a kérésnek nem tesz eleget, a Canon jogosult törölni vagy módosítani az Anyagot. Amennyiben az ilyen Anyag számítógépes vírusok vagy más technikailag hibás tartalmak miatt zavart idéz elő a My Canon Services-ben, vagy más technikai nehézségeket okoz a My Canon Services működésének fenntartásában, a Canon jogosult azt a felhasználó hozzájárulása nélkül eltávolítani. Ezekben az esetekben a Canon nem felel a törlés vagy módosítás folytán bekövetkezett károkért, veszteségekért és kiadásokért.

A Canon nem kíván a felhasználótól bizalmas vagy személyes információt kapni a My Canon Services-en keresztül. A Canonra az Adatvédelmi Szabályok alapján vonatkozó titoktartási kötelezettség értelmében a felhasználó által a My Canon Services segítségével a Canonhoz eljuttatott anyagok és információk a személyes adatok kivételével nyilvánosnak minősülnek. Amennyiben a felhasználó bármilyen anyagot vagy információt küld a Canon részére, azzal korlátlan és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Canon az adott anyagot vagy információt felhasználja, többszörözze, megjelenítse, bemutassa, módosítsa, továbbítsa és terjessze, valamint engedélyezi, hogy a Canon a részére bármilyen célból küldött anyagban vagy információban található ötletet, elgondolást, know-how-t vagy eljárást szabadon felhasználja. Ami a felhasználó személyes adatait illeti, a Canon a felhasználó által a regisztrációs lap megfelelő mezőjének megjelölésével meghatározott célokra korlátozza az ilyen adatok felhasználását.

A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy nem helyez el a My Canon Services-felületen olyan anyagot, amely: (i) hamis; (ii) becsületsértő, rágalmazó, megbotránkoztató, sértő, gyalázkodó, faji gyűlöletkeltésre alkalmas, diszkriminatív vagy istenkáromló; (iii) titoktartási kötelezettséget, illetve magán- vagy üzleti titkot sért; (iv) harmadik személy tulajdonjogát vagy szellemi alkotáshoz fűződő kizárólagos jogát sérti, vagy amelyhez a felhasználó nem kapta meg a szükséges engedélyeket és/vagy jóváhagyásokat; vagy (v) bármilyen jogszabályba ütközik, illetve amelyről a fentiek valamelyike megalapozottan állítható.

A felhasználó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy nem továbbít a My Canon Services-re olyan anyagot, amelyről alapos okkal feltételezhető, hogy bűncselekményt valósít meg vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít, magánjogi felelősséget keletkeztet, illetve más módon valamely ország vagy egyéb illetékes hatóság jogába ütközik, vagy valamely harmadik személynek a világ bármely részén érvényesíthető jogait sérti.

A Canon fenntartja azon jogát, hogy eltávolítsa a My Canon Services-ről azokat az anyagokat, amelyekkel kapcsolatban alaposan feltehető, hogy a jelen 3. pont tilalma alá tartoznak, vagy más szempontból nem odaillők.

A felhasználó a fentiek ellenére tudomásul veszi, hogy a Canon nem ellenőrzi a My Canon Services-en más felhasználók által közzétett tartalmakat, és a My Canon Services tartalmát annak érdekében sem figyeli, hogy biztosítsa annak a jelen Szerződési Feltételekben meghatározott elveknek való megfelelőségét, hitelességét és helyénvalóságát.

A felhasználónak tilos a My Canon Services-hez jó erkölcsbe ütköző vagy oda nem illő weboldalakat linkelni, és a Canon saját mérlegelése szerinti kérésére haladéktalanul köteles bármely linket eltávolítani.

A felhasználó köteles mentesíteni a Canont a Canonnál vagy kapcsolt vállalatánál a jelen 3. pont rendelkezéseinek megsértése folytán elszenvedett valamennyi kárral, veszteséggel, igénnyel és követeléssel kapcsolatban.

Amennyiben a felhasználó a jelen Szerződési Feltételekből eredő bármely kötelezettségét megszegi, a Canon jogosult saját döntése szerint értesítés nélkül törölni a felhasználó My Canon Services-tagságát és/vagy -hozzáférését.

A felhasználó a My Canon Services-en található kijelentkezési eljárás szerint bármikor kijelentkezhet a My Canon Service-ből.

A felhasználó kijelentkezése vagy törlése nem érinti a felhasználónak a kijelentkezést megelőzően keletkezett, a Szerződési Feltételekből eredő kötelezettségeit.

4. Canon-termékek vásárlása
A Canon a My Canon Services keretében lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy Canon-termékeket vásároljon olyan harmadik felek weboldaláról, amelyek számára a Canon ilyen szolgáltatás nyújtását engedélyezte. Ez esetben a felhasználót az adott harmadik fél honlapjára irányítjuk, ahol megtalálható az adott tranzakcióra vonatkozó szabályzat. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Canon a harmadik fél weboldaláról történő adásvételért nem tartozik felelősséggel, így többek között kizárja a szállítással, a kezeléssel és a fizetéssel kapcsolatos felelősséget is.

5. Szolgáltatások vásárlása
A My Canon Services-en keresztül igénybe vehető egyes szolgáltatások díjkötelesek lehetnek. Ezeknek a szolgáltatásoknak a fizetési feltételeire a 4. pontban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


6. Harmadik fél részvétele, alvállalkozás
A termékellátásban és a szolgáltatás nyújtásában (a fizetést kivéve) a Canonon kívül harmadik felek is részt vehetnek. Ebben az esetben a Canon a felhasználót az adott harmadik fél weboldalára irányítja, és semmilyen további felelősséget nem vállal a weboldal tartalmáért vagy a weboldalon keresztül a harmadik féllel létesített kapcsolatért. Mindezekre tekintettel az ilyen kapcsolatból esetlegesen eredő vitákat a felhasználónak közvetlenül az adott harmadik féllel kell rendeznie.

A Canon a My Canon Services-zel kapcsolatos valamennyi tevékenységét jogosult alvállalkozónak kiadni.

7. A felhasználó felelőssége
A felhasználó saját kockázatára és felelősségére használja a My Canon Services által hozzáférhetővé tett szolgáltatásokat, így saját kockázatára és költségére köteles rendezni minden, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban harmadik személy részéről vele szemben támasztott követelést, veszteséget, költséget, kárt és kártérítést, amelyért felelősséggel tartozik. Ezt az elvet kell alkalmazni minden esetben, amikor a felhasználó harmadik féltől a költségei, kárai, veszteségei megtérítését követeli vagy jogi eljárást kíván indítani ellene, illetve követelést támaszt vele szemben.

8. A felhasználó személyes adatai
A felhasználó a My Canon Services-be történő regisztrációjával kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs lapon kért adatokat helyesen adja meg a Canon részére. A felhasználó személyes adatai általunk történő felhasználásának és továbbításának részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályok tartalmazzák.

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

8.1 A felhasználónak a My Canon Services-en keresztül vagy e-mailen küldött személyes adatait a Canon – és a 8. pont alkalmazásában a Canon európai cégcsoportjának más vállalata is – a felhasználó által igényelt szolgáltatások nyújtása céljából használja fel. Amennyiben a felhasználó a My Canon Services igénybevételéhez történő regisztrációt megelőzően a regisztrációs lap kitöltésekor, illetve regisztrációt nem, de személyes adatok megadását igénylő online vagy offline szolgáltatások igénybevételekor bejelöli a megfelelő mezőt, hozzájárul ahhoz, hogy a Canon és a Canon-csoporthoz tartozó más cégek a regisztrációs lapon megjelölt célra felhasználják az adatait.

8.2 A fent említett személyes adatokat a Canon és a Canon európai cégcsoportjának többi vállalata marketing célokra rendszeresen felhasználhatja, továbbá tájékoztatást küldhet a felhasználónak azokról a termékekről és szolgáltatásokról, amelyek megítélése szerint érdekelhetik a felhasználót. A regisztrációs lapon a felhasználó megjelölheti, hogy szeretne-e ilyen tájékoztatást kapni.

8.3 A fent meghatározott célok és a felhasználók csoportos nyilvántartása érdekében, valamint azért, hogy a felhasználó számára a My Canon Services-en kívül más kapcsolódó weboldalak és információk is hozzáférhetőek legyenek, a felhasználó személyes adatai továbbadhatóak a Canon európai cégcsoportjához tartozó vállalatoknak. Az adatküldés az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is érinthet; ebben az esetben a felhasználó a My Canon Services megfelelő mezőjének megjelölésével adhatja meg hozzájárulását. A Canon minden szükséges eszközzel óvja a felhasználó adatainak titkosságát és biztonságát.

8.4 A 4. pont értelmében az a harmadik fél, amelytől a felhasználó Canon terméket kíván vásárolni, a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben hozzáférhet a felhasználó személyes adataihoz.

8.5 A Canon elkötelezett a felhasználó személyes adatainak védelme iránt. A felhasználó személyes adatait a Canon biztonságos számítógépes és kézi nyilvántartásban kezeli, és nem használja fel az Adatvédelmi Szabályokban meghatározottakon kívüli célokra. A Canon személyes adatok nyilvántartására használt és az internethez tűzfallal csatlakozó szerveréhez csak az arra felhatalmazott személyzet férhet hozzá, így az a nyilvánosság számára nem elérhető. A harmadik fél szerverének használatára ugyanezek a biztonsági előírások vonatkoznak.

8.6 A felhasználó gépe egy számot tartalmazó cookie-t – rövid információt – ment el, annak érdekében, hogy a rendszer azonosítani tudja a felhasználót ha az a My Canon Services-hez csatlakozik. A cookie nem tárol személyes adatot és nem képes arra, hogy a felhasználó merevlemezéről adatokat olvasson. A felhasználó úgy is dönthet, hogy a böngésző cookie-szűrőjének aktiválásával nem engedélyez cookie-t a számítógépén, illetve kérheti, hogy a webböngésző kérdezze meg a cookie elfogadásáról. A Canon felhívja a felhasználó figyelmét, hogy amennyiben visszautasítja a cookie-kat, a Canon esetleg nem tudja biztosítani a szolgáltatást.

8.7 A felhasználó a profilját tartalmazó linkre belépve jogosult megtekinteni, módosítani vagy frissíteni az adatait. A felhasználónak e-mailen kell kérnie az adatai törlését.

8.8 Amennyiben a felhasználó regisztráltatta magát a My Canon Services használata céljából, és nem kéri személyes adatainak az előző pont szerinti törlését, a Canon azokat kizárólag a My Canon Services céljaira, valamint a felhasználó által a regisztrációs lapon a megfelelő mezőben engedélyezett célokra megőrzi. Ha a felhasználó nem regisztráltatta magát, de az online vagy offline szolgáltatások igénybevétele során személyes adatokat adott meg, a Canon azokat csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges időtartamra őrzi meg.

8.9 A Canon a módosított verzió My Canon Services-re való feltöltésével bármikor megváltoztathatja az Adatvédelmi Szabályokat. A felhasználó felelőssége, hogy a My Canon Services-hez történő minden csatlakozáskor ellenőrizze, nem változtak-e az Adatvédelmi Szabályok.

9. A Canon felelősségének kizárása
A Canon ezennel a jogszabály által megengedett teljes mértékben kizár minden, a My Canon Services-zel kapcsolatos vélt vagy valós szolgáltatás teljesítését, illetve hibás vagy késedelmes teljesítését érintő körülményt, szavatossági igényt, jognyilatkozatot és más kikötést, továbbá kizárja a felelősségét a My Canon Services, valamint a My Canon Services-zel kapcsolatos e-mailek és más szolgáltatások pontossága, teljessége és aktualitása tekintetében, amennyiben a jelen szerződés 9. pontjának hiányában ilyen felelősség terhelné a Canont a felhasználó vonatkozásában az írott jog, a szokásjog vagy a jelen Szerződési Feltételek vagy más kapcsolódó megállapodás alapján. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a My Canon Services-t kizárólagos kockázatára használja, és a Canon nem vállal szavatosságot azért, hogy a My Canon Services, a vele kapcsolatos e-mailek vagy más szolgáltatások megfelelnek a felhasználó igényeinek, illetve, hogy a My Canon Services megszakítás nélkül és hibamentesen működik. A Canon által a My Canon Services-en keresztül szolgáltatott tartalmak és szolgáltatások „AMENNYIBEN LÉTEZIK” és „AMENNYIBEN ELÉRHETŐ” alapon működnek, és a Canon a My Canon Services-ben foglalt vagy a vele kapcsolatban hozzáférhető tartalmak és szolgáltatások vonatkozásában sem kifejezett, sem hallgatólagos jognyilatkozatot, illetve megerősítést nem tesz. A Canon fenntartja azon a jogát, hogy a My Canon Services részeként nyújtott bármely tartalmat vagy szolgáltatást saját kizárólagos döntése alapján módosítsa vagy visszavonja.

10. A Canon kártérítési felelőssége
A Canon és a cégcsoporthoz tartozó cégek, valamint ezek tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai és részvényesei vagy bármelyikük meghatalmazottai a hatályos jog szerint lehetséges maximális mértékben kizárják kártérítési felelősségüket a felhasználót vagy harmadik felet ért bármilyen jellegű és összegű kár vagy veszteség tekintetében (korlátozás nélkül beleértve a közvetlen és közvetett, büntető kártérítés alapjául szolgáló és következményes károkat és veszteségeket, a bevétel- és profitkiesést, a goodwill elvesztését, adatvesztést, szerződés elvesztését, valamint a pénzhasználat elvesztését), valamint az olyan kárt és veszteséget, amely a My Canon Services szolgáltatásának megszakadásából, szerződés alapján, vétkes magatartásból (gondatlanságból is) vagy azokkal összefüggésben, illetve más módon a My Canon Services-hez kapcsolódóan keletkezik, illetve a My Canon Services, a vele kapcsolatos e-mailek vagy más szolgáltatások, kapcsolt weboldalak, továbbá az ilyen weboldalakon található tartalmak felhasználásából, a használat eredményeképpen vagy a használat lehetetlenségéből származnak. Ezek közé a károk és veszteségek közé tartoznak többek között a felhasználó számítógépes berendezését, szoftverét, adatát vagy más tulajdonát megfertőző vírusok, valamint a My Canon Services-hez történő csatlakozás, annak használata és böngészése, illetve a My Canon Services-ről vagy a hozzá kapcsolt weboldalakról letöltött anyagok miatt beállott károk is. A felelősség kizárása nem érinti a felhasználó jogszabályon alapuló jogait.

A jelen Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem zárhatja ki a Canon (i) gondatlansága folytán bekövetkezett halálesetért vagy személyi sérülésért; (ii) csalásért, (iii) a hatályos jog szerint érvényesen ki nem zárható körbe tartozó károkért való felelősségét.

11. A védjegy használata
A felhasználó a Canon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem használhatja vagy jelenítheti meg a Canon vagy a Canon-csoport védjegyeit vagy logóit.

12. Vegyes rendelkezések
A jelen Szerződési Feltételek megalkotására, érvényességére és teljesítésére az angol jog rendelkezéseit kell alkalmazni. A Canon és a felhasználó kölcsönösen alávetik magukat az angol bíróságok nem kizárólagos joghatóságának.

A Canon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a felhasználó nem ruházhatja át My Canon Services-tagságát vagy az abból eredően őt megillető jogokat.

Amennyiben a Canon nem gyakorolja vagy nem érvényesíti a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezését vagy abból eredő jogát, ez nem eredményez joglemondást, és nem akadályozza az érintett jog vagy rendelkezés későbbi alkalmazását vagy érvényesítését.

A felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely illetékes bíróság a jelen Szerződési Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítja, akkor a szerződés többi, érvénytelenséggel vagy érvényesíthetetlenséggel nem érintett rendelkezése érvényes, hatályos és kikényszeríthető marad.

13. A szolgáltatáshoz szükséges böngésző
Windows-felhasználók számára:
Microsoft Internet Explorer 5.0 vagy frissebb változat, illetve Netscape Communicator 6.0 vagy frissebb változat*. A My Canon Services-t a legfrissebb internetböngészők használatával lehet a legjobban megjeleníteni. A böngésző beállításakor, kérjük, engedélyezze a cookie-k használatát és aktiválja az ActiveX-et és a Java Script-et.
*A Netscape 6.0 alkalmazása esetén bizonyos funkciók (a „my camera” tartalmak letöltése) nem működnek.

Macintosh-felhasználók számára:
Microsoft Internet Explorer 5.0 vagy frissebb változat, illetve Netscape Communicator 6.0 vagy frissebb változat*. A My Canon Services-t a legfrissebb internetböngészők használatával lehet a legjobban megjeleníteni. A böngésző beállításakor kérjük engedélyezze a cookie-k használatát és aktiválja a Java Script-et.
*A Netscape 6.0 alkalmazása esetén bizonyos funkciók (a „my camera” tartalmak letöltése) nem működnek.

14. A Canon Europa N.V. adatai
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59–61.
1185 XB Amstelveen
Hollandia
Nyilvántartási szám: Cégjegyzékszám: 33166721
Adószám: NL005916343B01
https://self-service.canon-europe.com/ssentry.cgi?l=en&r=uk

15. Copyright
Copyright © Canon Europa N.V. 2002–2003. Minden jog fenntartva. A Canon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos a My Canon Services-ben vagy a hozzá tartozó támogatásokban található anyagok és szoftverek másolása, terjesztése, közzététele és módosítása.

spacer
					image