ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZED WEJŚCIEM NA STRONĘ „MY CANON WEB SERVICES” PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZY DOKUMENT. PRZEZ WEJŚCIE NA STRONĘ „MY CANON WEB SERVICES” WYRAŻA PAN/PANI ZGODĘ NA NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA.

1. „My Canon Services”

My Canon Services składają się z kilku osobistych usług online i offline, które są połączone przez pojedyncze konto klienta. Takie indywidualne strony internetowe mogą być dostępne osobno bądź jako całość przez My Canon Services, ale zawsze przez to samo pojedyncze konto klienta. Zasadniczo, w celu dostępu do My Canon Services i/lub samodzielnych usług online i offline, rejestracja w My Canon Services jest wymagana. Niemniej jednak istnieją również usługi, które są dostępne bez rejestracji.

Przez My Canon Services ma Pan/Pani możliwość uzyskania dostępu do informacji o produktach firmy Canon, zakupu wybranych produktów firmy Canon i/lub dostępu do usług dostarczanych przez Canon bądź osoby trzecie wskazane przez Canon. Canon zachowuje prawo do zmiany, uzupełniania lub urozmaicania produktów i/lub usług w każdym czasie. Proszę mieć na uwadze, że produkty i usługi mogą różnić się w zależności od kraju i że te same produkty i usługi mogą nie być dostarczane w każdym kraju. Dodatkowo, proszę zauważyć, że niektóre usługi bezpośrednio związane z wybranymi produktami firmy Canon są zależne od Pana/Pani miejsca pobytu.

2. Wyrażenie zgody

Canon Europa N.V. („Canon”) udostępnia Panu/Pani My Canon Services na podstawie niniejszych zasad i warunków korzystania („Zasady i Warunki”). Pan/Pani wyraża zgodę na te Zasady i Warunki za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do My Canon Services i/lub korzysta z indywidualnych usług online lub offline. Canon może od czasu do czasu unowocześniać niniejsze Zasady i Warunki przez umieszczenie ich ulepszonej wersji na stronie My Canon Services bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia Pana/Pani o tym fakcie. W związku z tym powinien Pan/Pani za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do My Canon Services sprawdzić Zasady i Warunki w celu zapoznania się z ewentualnymi unowocześnieniami. Następujące po tym uzyskanie dostępu do My Canon Services i/lub skorzystanie z indywidualnych usług online lub offline stanowi zgodę na zmienione Zasady i Warunki.

3. Korzystanie

My Canon Services oraz każde wsparcie dostarczane Panu/Pani są wolne od opłat i przeznaczone tylko do prywatnego użytku. Niemniej jednak, wszelkie koszta i wydatki niezbędne, aby uzyskać dostęp do My Canon Services, ponosi Pan/Pani.

W przypadku, gdy ma miejsce rejestracja w My Canon Services, Canon zastrzega sobie prawo do decydowania, według swego wyłącznego uznania, o przyjęciu zgłoszenia lub do odmowy jego przyjęcia, jeśli uzna je za nieodpowiednie. W każdym razie dzieci (określone jako osoby poniżej 18-go roku życia) nie mogą się rejestrować w My Canon Services. Po zaakceptowaniu zgłoszenia rejestracyjnego do My Canon Services, otrzyma Pan/Pani e-mailem hasło, które będzie mogło być zmienione. Adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym będzie stanowił nazwę użytkownika. Pan/Pani jest zobowiązany/a do zachowania w poufności hasła i nazwy użytkownika i jest całkowicie odpowiedzialny/a za wszelkie działania, które są dokonywane pod Jego/Jej hasłem i nazwą użytkownika.

Pomimo że Canon dokłada wszelkiej staranności, aby My Canon Services były nieprzerwanie dostępne, aby informacje dostarczane przez stronę My Canon Services były prawidłowe oraz aby usługi były dostarczane z rozsądną dbałością i fachowością, to jednak Canon nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub brak dostępu My Canon Services, ani za dokładność informacji umieszczonych na, wysłanych przez albo w związku z My Canon Services. Canon, według swego wyłącznego uznania, zachowuje prawo do zlikwidowania nazwy użytkownika i hasła w każdym czasie i bez uprzedniej wiadomości. Canon rezerwuje sobie prawo do zmiany, modyfikowania lub zaprzestania, czasowo bądź stale, dostarczania My Canon Services, w każdym czasie i bez wcześniejszej wiadomości. Canon rezerwuje prawo do nieudzielania odpowiedzi na pewne zapytania oraz do nie dostarczania wsparcia w związku z My Canon Services.

W przypadku, gdy jakiekolwiek dane cyfrowe, w jakiejkolwiek postaci, umieszczone przez Pana/Panią na My Canon Services (Materiał), wpływają na My Canon Services, Canon może zażądać od Pana/Pani zmodyfikowania bądź usunięcia takiego Materiału. W przypadku, gdy nie spełni Pan/Pani tego żądania, Canon może samodzielnie zmodyfikować lub usunąć taki Materiał. Jeśli jakikolwiek Materiał, z powodu wirusów komputerowych lub innych technicznych błędów, powoduje zakłócenia w działaniu My Canon Services albo w inny sposób powoduje techniczne trudności w utrzymaniu funkcjonalności My Canon Services, Canon rezerwuje sobie prawo do usunięcia takiego Materiału z My Canon Services bez Pana/Pani zgody. W takich przypadkach, Canon nie jest odpowiedzialny wobec Pana/Pani za jakiekolwiek straty, koszta lub szkody spowodowane takim usunięciem lub modyfikacją.

Canon nie życzy sobie otrzymywać od Pana/Pani poprzez My Canon Services poufnych lub prawnie zastrzeżonych informacji. Z zastrzeżeniem obowiązków Canon wynikających z Polityki Prywatności, proszę mieć na uwadze, że jakiekolwiek informacje lub materiały inne niż dane osobowe, przesłane do Canon poprzez My Canon Services, nie będą traktowane jak poufne. Przez wysłanie do Canon jakichkolwiek informacji lub materiału, przyznaje Pan/Pani firmie Canon nieograniczoną i nieodwołalną zgodę na używanie, reprodukowanie, okazywanie, przedstawianie, modyfikowanie, przenoszenie i rozprowadzanie tego materiału lub informacji, jak również akceptuje Pan/Pani, że Canon ma prawo wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki przesłane do nas w jakimkolwiek celu. Odnośnie Pana/Pani danych osobowych, użytek, który Canon zrobi z takich informacji będzie ograniczony do celów określonych w odpowiednio zaznaczonej ramce na formularzu rejestracyjnym, przez co wyrazi Pan/Pani swoją zgodę na takie użycie.

Pan/Pani zobowiązuje się do nie umieszczania na My Canon Services jakichkolwiek materiałów, które są lub mogłyby być racjonalnie zinterpretowane jako: (i) fałszywe; (ii) znieważające, zniesławiające, nieprzyzwoite, obraźliwe, obelżywe, zdolne do podburzania do nienawiści rasowej, dyskryminacyjne lub bluźniercze; (iii) łamiące jakiekolwiek obowiązki poufności lub prywatności lub tajemnicy handlowej; (iv) naruszające prawa własnościowe jakiejkolwiek osoby trzeciej lub, dla których nie uzyskał/a Pan/Pani niezbędnych koncesji i/lub zgody; lub (v) łamiące jakiekolwiek inne prawo.

Ponadto, zobowiązuje się Pan/Pani do nie umieszczania na My Canon Services żadnych materiałów, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące lub zachęcające do działania będącego przestępstwem, rodzące odpowiedzialność cywilną lub w jakikolwiek inny sposób będące w sprzeczności z prawem jakiegokolwiek kraju lub innej właściwej władzy albo naruszające prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej egzekwowalne w jakiejkolwiek części świata.

Canon zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich materiałów z My Canon Services, wobec których może racjonalnie podejrzewać, że takie materiały są zabronione przez niniejszą Sekcję 3 lub są w inny sposób nieodpowiednie. Jednakże, pomimo powyższego, przyznaje Pan/Pani, że Canon nie ma żadnej kontroli nad zawartością My Canon Services umieszczaną tam przez innych użytkowników ani nie zobowiązał się do monitorowania zawartości My Canon Services w celu zapewnienia jej dokładności, stosowności lub zgodności z zasadami nakreślonymi w niniejszych Zasadach i Warunkach.

Nie wolno Panu/Pani umieszczać na My Canon Services odnośników do innych stron internetowych, które są nieprzyzwoite lub nieodpowiednie i musi Pan/Pani usunąć bezzwłocznie każdy link, jeśli Canon tego zażąda.

Pan/Pani zobowiązuje się uczynić zadość firmie Canon i jej spółkom zależnym z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat lub szkód poniesionych w rezultacie naruszenia niniejszej Sekcji 3.

W przypadku złamania któregokolwiek obowiązku spoczywającego na Pani/Panu zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami, Canon może według własnego uznania i bez poinformowania o tym unieważnić Pana/Pani członkostwo i/lub dostęp do My Canon Services.

Pan/Pani może w każdym czasie wyrejestrować się z My Canon Services zgodnie z odpowiednią procedurą zawartą w My Canon Services.

Jednakże unieważnienie członkostwa lub wyrejestrowanie nie wpływają na obowiązki nałożone zgodnie z nieniejszymi Zasadami i Warunkami przed wyrejestrowaniem.

4. Zakup produktów firmy Canon

Canon może umożliwić w granicach My Canon Services dokonanie zakupu produktów firmy Canon poprzez stronę internetową osoby trzeciej, która została wyznaczona przez Canon do świadczenia takich usług swoim klientom. W takim przypadku zostanie Pan/Pani przekierowany/a na stronę internetową osoby trzeciej a reguły zawarte na tej stronie będą miały zastosowanie do takiej transakcji. Pan/Pani przyznaje, że Canon nie będzie ponosił odpowiedzialności za proces zakupu poprzez stronę internetową takiej osoby trzeciej, włączając w to, ale nie ograniczając do wysyłki, obsługi i zapłaty.

5. Zakup usług

Niektóre z usług udostępnionych poprzez My Canon Services mogą być odpłatne. W takim przypadku, warunki zapłaty określone w Sekcji 4 mają zastosowanie również do płatności za takie usługi.

6. Udział osób trzecich i podwykonawstwo

Osoby trzecie inne niż Canon mogą być zaangażowane w pewne aspekty dostarczania produktów lub usług inne niż zapłata. W takim przypadku zostanie Pan/Pani przekierowany/a na stronę internetową osoby trzeciej. Canon nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wymiarze za zawartość tej strony ani za stosunki, jakie za pośrednictwem tej strony może Pan/Pani zawrzeć z osobą trzecią. Dlatego też jakiekolwiek spory, które mogą zaistnieć w związku z powyższym powinny zostać rozwiązane pomiędzy Panem/Panią a taką osobą trzecią.

Canon może zlecić wszystkie albo część czynności związanych z My Canon Services jakiejkolwiek osobie trzeciej wyznaczonej przez Canon.

7. Zasady odpowiedzialności

Usługi udostępnione Panu/Pani poprzez My Canon Services są używane na Pana/Pani własne ryzyko i odpowiedzialność i powinien Pan/Pani na własne ryzyko i koszt zaspokoić wszelkie wydatki, roszczenia, straty, szkody oraz odszkodowania skierowane przeciwko Panu/Pani przez osobę trzecią w związku z użyciem usług, za które jest Pan/Pani odpowiedzialny/a. Ta zasada ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy Pan/Pani zażąda od osoby trzeciej zwrotu jakichkolwiek kosztów, pokrycia roszczeń, strat, szkód lub odszkodowań, albo zamierza Pan/Pani wszcząć postępowanie sądowe lub złożyć skargę przeciwko jakiejkolwiek osobie trzeciej.

8. Pani/Pana dane osobowe

Kiedy rejestruje się Pan/Pani w My Canon Services, wyraża Pan/Pani zgodę na dostarczenie firmie Canon dokładnych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat użycia i przenoszenia Pana/Pani danych przez Canon, proszę przejść do części Polityka Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1 Jakiekolwiek dane osobowe dostarczone przez Pana/Panią poprzez My Canon Services albo w drodze korespondencji mailowej będą użyte przez Canon, co dla celów niniejszej Sekcji 8 obejmuje również inne firmy wchodzące w skład Europejskiej Grupy Canon, dla celów świadczenia usług, które Pan/Pani sobie zażyczył/a. Przez zaznaczenie odpowiedniej ramki w formularzu rejestracyjnym dającej upoważnienie do użycia takich danych oraz przez późniejsze zarejestrowanie się w My Canon Services albo przez zaznaczenie odpowiedniej ramki, kiedy wchodzi Pan/Pani do usług online i offline w My Canon Services, które nie wymagają rejestracji, ale przez które dostarcza Pan/Pani dane personalne, upoważnia Pan/Pani Canon i inne firmy z Grupy Canon do użycia takich danych do celów określonych w formularzu rejestracyjnym.

8.2 Od czasu do czasu Canon i inne firmy z Europejskiej Grupy Canon mogą wykorzystać wspomniane informacje dane osobowe do celów marketingowych albo do informowania Pana/Pani o innych produktach i usługach, które według naszej opinii mogą być dla Pana/Pani interesujące. Może Pan/Pani sprecyzować czy chce otrzymywać takie informacje przez zaznaczenie odpowiedniej ramki w formularzu rejestracyjnym.

8.3 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane innym firmom z Europejskiej Grupy Canon dla celów określonych powyżej, dla celów grupowej administracji oraz w celu dostarczania Panu/Pani pokrewnych stron internetowych i informacji obejmujących między innymi My Canon Services. To może pociągać za sobą transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku będzie Pan/Pani proszony/a do o zaaprobowanie takiego transferu poprzez odpowiednie zaznaczenie ramki w My Canon Services. Canon dołoży wszelkich starań, aby zastosowane  były niezbędne środki do ochrony poufności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych.

8.4 Pana/Pani dane osobowe będą przekazane osobie trzeciej, poprzez którą zamierza Pan/Pani zakupić produkty firmy Canon zgodnie z sekcją 4 w wymiarze koniecznym, aby osoba trzecia mogła wypełnić swoje zobowiązania w tym względzie.

8.5 Jesteśmy zobowiązani do ochrony Pana/Pani prywatności. Pana/Pani dane osobowe są przetrzymywane na zabezpieczonym komputerze i w aktach podręcznych i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu niż te określone w niniejszej Polityce Prywatności. Serwer, który jest używany przez Canon dla przechowywania powyższych informacji jest dostępny wyłącznie upoważnionym pracownikom, jest połączony z Internetem poprzez firewall i dlatego nie jest dostępny dla ogółu. W przypadku, gdy używany jest serwer osób trzecich, stosowanesą te same środki bezpieczeństwa.

8.6 Niewielkie części informacji, znane jako cookies zostaną zachowane w Pana/Pani komputerze, aby przechować numer, który umożliwia systemowi Pana/Pani identyfikację w My Canon Services. Cookies nie przechowuje żadnych osobistych danych i nie może odczytywać danych z twardego dysku Pana/Pani komputera. Może Pan/Pani nie zaakceptować cookies poprzez uaktywnienie w przeglądarce internetowej funkcji odrzucenia cookies albo powiadamiania Pana/Pani przed ich akceptacją. Proszę być jednak świadomym, że w przypadku zablokowania cookies możemy nie być zdolni do oferowania Panu/Pani usług.

8.7 Pan/Pani ma prawo dostępu, zmiany lub uaktualnienia swoich danych przez odpowiedni link do Pana/Pani profilu. Aby usunąć swoje dane musi Pan/Pani wysłać prośbę e-mailem.

8.8 Jeśli zarejestrował/a się Pan/Pani w My Canon Services będziemy cały czas trzymać Pana/Pani dane osobowe   dla celów My Canon Services oraz dla celów, dla których przez zaznaczenie odpowiedniej ramki w formularzu rejestracyjnym zostaliśmy upoważnieni przez Pana/Panią, chyba że zażyczył/a Pan/Pani sobie ich usunięcia zgodnie z poprzednią Sekcją. Jeśli nie jest Pan/Pani zarejestrowany/a w My Canon Services, ale dostarczył/a jakiekolwiek dane osobowe podczas korzystania z usług online lub offline, będziemy trzymać Pana/Pani dane tak długo jak jest to konieczne do dostarczenia usługi.

8.9 Niniejsza Polityka prywatności może być modyfikowana przez Canon od czasu do czasu poprzez umieszczanie takiej poprawionej wersji na stronie My Canon Services. Pan/Pani akceptuje obowiązek sprawdzenia Polityki Prywatności za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do My Canon Services w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

9. Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejszym Canon wyłącza, do najwyższej możliwej granicy dopuszczonej przez prawo, wszelkie zastrzeżenia, gwarancje/rękojmie, reprezentacje lub inne warunki dotyczące dostawy lub zamierzonej dostawy, braku albo opóźnienia w dostawie jakiejkolwiek usługi związanej z My Canon Services; oraz odpowiedzialność za to, że My Canon Services lub jakakolwiek komunikacja mailowa związana z My Canon Services lub jakakolwiek dostarczona usługa nie są dokładne, kompletne czy aktualne; które to sytuacje, gdyby nie niniejsza Sekcja 9, mogłyby zaistnieć między Canon a Panem/Panią bądź w inny sposób byłyby domniemane z lub wcielone w niniejsze Warunki i Zasady lub inne porozumienie dodatkowe poprzez ustawę, prawo zwyczajowe czy w jakikolwiek inny sposób. Pan/Pani przyznaje i akceptuje, że korzystanie z My Canon Services odbywa się na Pana/Pani własne ryzyko i że Canon nie gwarantuje, że My Canon Services lub jakakolwiek komunikacja związana z My Canon Services lub jakakolwiek dostarczona usługa będą spełniać Pana/Pani oczekiwania lub, że działalność My Canon Services będzie niezakłócona i bez błędów. Jakakolwiek zawartość lub usługa dostarczona przez lub w związku z My Canon Services przez Canon jest dostarczana w postaci, w jakiej się znajduje i w jakiej jest dostępna, a Canon nie składa żadnych deklaracji ani żadnego rodzaju obietnic, jawnie bądź w sposób dorozumiany, w związku z zawartością lub usługami zawartymi w lub udostępnionymi w ramach My Canon Services. Canon rezerwuje sobie prawo do zmiany lub wycofania, według swego wyłącznego uznania, wszelkich zawartości lub usług oferowanych jako część My Canon Services.

10.  Odpowiedzialność

Canon oraz każda inna firma z Grupy Canona jak również urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy lub przedstawiciele którejkolwiek z nich, wyłączają, do najwyższej możliwej granicy dopuszczonej przez prawo, wszelką odpowiedzialność za jakąkolwiek sumę lub rodzaj straty albo szkody, które mogą dotknąć Pana/Panią lub osobę trzecią (włączając w to bez ograniczeń, jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne straty albo szkody, albo jakiekolwiek straty w dochodach, korzyściach, dobrym imieniu, danych, umowach, użyciu pieniędzy) wynikające z lub powiązane w jakikolwiek sposób z przerwami w działalności przedsiębiorstwa; bez względu na to czy wynikają z czynu niedozwolonego (włączając w to bez ograniczeń zaniedbanie), umowy czy jakiegokolwiek innego tytułu związanego w jakikolwiek sposób z My Canon Services, lub w związku z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub wyników skorzystania z My Canon Services, jakiejkolwiek komunikacji mailowej związanej z My Canon Services lub dostarczonej usługi, jakiejkolwiek strony internetowej przyłączonej do My Canon Services lub materiału na takiej stronie, włączając, ale nie ograniczając do strat i szkód w związku z wirusami mogącymi zainfekować Pana/Pani sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne dobro, i będących następstwem Pana/Pani dostępu do, skorzystania z lub przeglądania My Canon Services lub pobierania jakiegokolwiek materiału z My Canon Services lub innej strony powiązanej z My Canon Services. Powyższe nie wpływa na Pana/Pani ustawowe prawa.

Nic w niniejszych Zasadach i Warunkach nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Canon za: (i) śmierć lub osobistą szkodę spowodowaną zaniedbaniem; (ii) oszustwo; lub (iii) jakąkolwiek odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona według właściwego prawa.

11.  Znak handlowy

Wykorzystywanie i okazywanie w jakikolwiek sposób znaków handlowych oraz znaków graficznych (logo) firmy Canon lub Grupy Canon bez uzyskania od Canon wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

12. Pozostałe postanowienia / Różne

Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszych Zasad i Warunków podlega prawu Wielkiej Brytanii. Zarówno Canon jak i Pan/Pani zgadzają się poddać nie wyłącznej właściwości sądów angielskich.

Zabronione jest przenoszenie członkostwa w My Canon Services lub jakichkolwiek praw wywodzących się z My Canon Services bez wcześniejszej pisemnej zgody Canon.

Niewykonanie bądź nie egzekwowanie przez Canon któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszych Zasad i Warunków nie stanowi zrzeczenia się ich i nie wpływa w jakikolwiek sposób na ich późniejszą egzekucję lub wykonanie.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad i Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony zgadzają się, że nie będzie to miało wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych warunków i praw, które pozostaną w pełnej mocy wyjąwszy takie nieważne lub nie egzekwowalne postanowienia lub ich część.

13. Przeglądarka

Użytkownicy Windows:
Microsoft Internet Explorer 5.0 lub wyższy, albo Netscape Communicator 6.0 lub wyższy są wymagane.* My Canon Services jest najlepiej wyświetlany podczas korzystania z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W ustawieniach przeglądarek proszę dopuścić cookie i aktywować ActiveX oraz Java Script.
*W przypadku Netscape 6.0 część funkcji (pobieranie zawartości My Kamera) nie działa.

Użytkownicy Macintosh:
Microsoft Internet Explorer 5.0 lub wyższy, albo Netscape Communicator 6.0 lub wyższy są wymagane.* My Canon Services jest najlepiej wyświetlany podczas korzystania z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W ustawieniach przeglądarek proszę dopuścić cookie i aktywować Java Script.
*W przypadku Netscape 6.0 część funkcji (pobieranie zawartości My Kamera) nie działa.

14. Szczegóły Canon Europa N.V.
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Holandia
Numer rejestracyjny: Numer rejestracyjny Przedsiębiorstwa 33166721
VAT numer NL005916343B01
https://self-service.canon-europe.com/ssentry.cgi?I=en&r=uk

15. Prawa autorskie

Prawa autorskie © Canon Europa N.V. 2002-2003. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowanie któregokolwiek materiału lub oprogramowania zawartego na stronie My Canon Services lub załączonego nośnika bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Canon jest ściśle zabronione.

spacer
					image