OBCHODNÉ PODMIENKY A POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

PREČÍTAJTE SI PROSÍM POZORNE TENTO DOKUMENT PREDTÝM AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ „INTERNETOVÉ SLUŽBY MÔJ CANON“. PRÍSTUPOM DO „INTERNETOVÝCH SLUŽIEB MÔJ CANON“ VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

1. „Služby Môj Canon“
„Služby Môj Canon“ sa skladajú z niekoľkých personalizovaných online a offline služieb, ktoré sú prístupné cez jeden zákaznícky účet. Prístup na jednotlivé internetové stránky sa môže uskutočniť jednotlivo alebo spolu cez Služby Môj Canon, avšak vždy cez ten istý zákaznícky účet. V zásade sa na to, aby ste mohli mať prístup do Služieb Môj Canon a/alebo k jednotlivým online alebo offline službám, bude vyžadovať registrácia v Službe Môj Canon; existujú však niektoré služby, ktoré sú prístupné aj bez registrácie.

Cez Služby Môj Canon budete mať prístup k informáciám o výrobkoch spoločnosti Canon, možnosť zakúpiť určité výrobky spoločnosti Canon a/alebo mať prístup k službám, ktoré poskytuje buď spoločnosť Canon alebo tretie strany určené spoločnosťou Canon. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo upraviť ponuku výrobkov a/alebo služieb. Upozorňujeme na skutočnosť, že ponúkané výrobky a služby sa môžu medzi jednotlivými krajinami líšiť a tie isté výrobky a služby nemusia byť ponúkané alebo poskytované v každej krajine. Tiež upozorňujeme, že niektoré služby priamo spojené s určitými výrobkami spoločnosti Canon budú viazané na miesto Vašeho bydliska.

2. Prijatie
Spoločnosť Canon Europa N.V. („Canon“) Vám poskytuje Služby Môj Canon na základe týchto obchodných podmienok („Obchodné podmienky“). Zaväzujete sa dodržiavať tieto Obchodné podmienky pri každom Vašom prístupe do Služieb Môj Canon a/alebo pri využívaní jednotlivých  online alebo offline služieb. Tieto Obchodné podmienky môže spoločnosť Canon priebežne aktualizovať ich zverejnením na stránke Služby Môj Canon bez predchádzajúceho osobitného upozornenia. Mali by ste si Obchodné podmienky prezrieť zakaždým, keď použijete Služby Môj Canon, aby ste si overili, či neprebehla ich aktualizácia. Následný prístup na stránku Služby Môj Canon a/alebo využívanie jednotlivých online alebo offline služieb bude znamenať prijatie takýchto aktualizovaných Obchodných podmienok.

3. Používanie
Služby Môj Canon a akákoľvek podpora sú Vám poskytované zdarma a sú určené na osobné použitie. Jednako však budete musieť niesť akékoľvek náklady a výdavky spojené s prístupom na stránku Služby Môj Canon.

V prípade, že prebehne registrácia na Služby Môj Canon, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo prijať nových uchádzačov podľa vlastného uváženia a odmietnuť akéhoľvek uchádzača, ktorého bude považovať za neprijateľného. Na Služby Môj Canon sa v žiadnom prípade nebudú môcť registrovať deti (osoby mladšie ako 18 rokov). Po prijatí Vašej registrácie na Služby Môj Canon obdržíte prostredníctvom emailu heslo, ktoré si budete môcť zmeniť. Vaším užívateľským menom bude emailová adresa, ktorú uvediete v registračnom formulári. Ste zodpovední za zachovanie mlčanlivosti o hesle a užívateľskom mene a ste plne zodpovední za všetky činnosti, ktoré budú uskutočnené pod Vaším heslom a užívateľským menom.

Ikeď sa spoločnosť Canon bude snažiť zabezpečiť, aby boli Služby Môj Canon neustále prístupné, aby boli informácie uvedené na stránke Služby Môj Canon a v súvislosti s ňou správne, a aby boli služby poskytované s náležitou odbornosťou a starostlivosťou, nebude spoločnosť Canon niesť zodpovednosť za dostupnosť alebo neprístupnosť Služieb Môj Canon, ani za presnosť akýchkoľvek informácií dostupných alebo poslaných prostredníctvom Služieb Môj Canon. Spoločnosť Canon má právo ukončiť Vaše používanie užívateľského mena a hesla kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez upozornenia. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo bez upozornenia kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo prerušiť dočasne alebo na stálo poskytovanie Služieb Môj Canon. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo neodpovedať na žiadne otázky ohľadom Služieb Môj Canon, ani neposkytovať žiadnu podporu v súvislosti s nimi.

V prípade, že akékoľvek digitálne údaje v ktoromkoľvek formáte, ktoré ste uložili na Môj Canon Službách („Materiál“) budú ovplyvňovať Služby Môj Canon, bude mať spoločnosť Canon právo žiadať, aby ste takýto Materiál upravili alebo vymazali. V prípade, že nesplníte túto požiadavku bude spoločnosť Canon oprávnená vymazať alebo upraviť takýto Materiál. V prípade, že akýkoľvek takýto Materiál kvôli počítačovým vírusom alebo inému technicky poškodenému obsahu spôsobí interakciu so Službami Môj Canon alebo inak zapríčiní technické ťažkosti pri udržiavaní prevádzky Služieb Môj Canon, si spoločnosť Canon vyhradzuje právo odstrániť takýto Materiál zo stránky Služby Môj Canon bez Vášho súhlasu. V takomto prípade nebude spoločnosť Canon zodpovedná za žiadne straty, náklady alebo škody Vám spôsobené takýmto vymazaním alebo úpravou.

Spoločnosť Canon si neželá od Vás dostávať prostredníctvom Služieb Môj Canon dôverné alebo zákonom chránené informácie. V zmysle povinnosti spoločnosti Canon, ktorá jej vyplýva z jej Politiky ochrany súkromia upozorňujeme, že akékoľvek informácie alebo materiál poslané spoločnosti Canon prostredníctvom Služieb Môj Canon, okrem Vašich osobných údajov, sa budú považovať za nedôverné. Poslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálu spoločnosti Canon jej týmto udeľujete neobmedzené a neodvolateľné právo používať, reprodukovať, zobrazovať, uskutočňovať, upravovať, prenášať a distribuovať takýto materiál alebo informácie, pričom zároveň súhlasíte s voľným používaním nápadov, koncepcií, know-how alebo techník, ktoré nám pošlete, na akýkoľvek účel, spoločnosťou Canon. Ohľadom Vašich osobných údajov bude využitie takýchto údajov spoločnosťou Canon obmedzené iba na účel použitia opísaný v príslušnej kolónke registračného formulára, na ktoré týmto dávate Váš súhlas.

Zaväzujete sa, že do Služieb Môj Canon nevložíte žiaden materiál, ktorý by mohol byť alebo sa dôvodne mohol považovať za: (i) nepravdivý; (ii) urážlivý, hanlivý, obscénny, útočný, nemiestny, vyvolávajúci rasovú nenávisť, diskriminačný alebo rúhačský; (iii) porušenie akejkoľvek povinnosti dodržiavať záväzok zachovania dôverného charakteru alebo súkromia alebo akéhokoľvek obchodného tajomstva; (iv) porušujúci majetkové práva akejkoľvek tretej strany alebo tie práva, na ktoré ste neobdržali všetky nevyhnutné povolenia a/alebo schválenia; alebo (v) porušujúci akýkoľvek iný zákon/právny poriadok.

Tiež sa zaväzujete, že nebudete prostredníctvom Služieb Môj Canon prenášať žiaden materiál, ktorý by mohol dôvodne spôsobovať alebo podporovať také konanie, ktoré by sa mohlo považovať za  trestný čin, ktoré by mohlo zapríčiniť občianskoprávnu zodpovednosť alebo inak porušiť právny poriadok štátu alebo iného kompetentného orgánu, alebo inak porušiť práva akejkoľvek tretej strany  vymožiteľné kdekoľvek na svete.

Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odstrániť akékoľvek materiály zo Služieb Môj Canon, pri ktorých dôvodne predpokladá, že sú takéto materiály zákazané týmto článkom 3 alebo sú iným spôsobom nevhodné. Bez ohľadu na vyššie uvedené ste si však vedomý toho, že spoločnosť Canon nemá žiadnu kontrolu nad obsahom na stránke Služby Môj Canon, ktorý tam bol uložený inými užívateľmi, ani sa nesnaží monitorovať obsah Služieb Môj Canon s cieľom zabezpečiť ich presnosť, vhodnosť alebo zhodu so zásadami uvedenými v týchto Obchodných podmienkach.

Nie ste oprávnený na Služby Môj Canon zaviesť odkaz na žiadne internetové stránky, ktoré sú neslušné alebo nevhodné a musíte ich okamžite odstrániť v prípade, že Vás o to spoločnosť Canon na základe vlastného uváženia požiada.

Zaväzujete sa spoločnosť Canon a jej pridružené spoločnosti odškodniť za akýkoľvek nárok, požiadavku, stratu alebo škodu spôsobenú v dôsledku porušenia tohto článku 3.

V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Vám vyplývajúcich v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, má spoločnosť Canon podľa vlastného uváženia právo bez upozornenia zrušiť Vaše členstvo a/alebo prístup k Môj Canon Službám.

Máte právo sa kedykoľvek odhlásiť zo Služieb Môj Canon, a to v súlade s procesom odhlásenia zahrnutom v Službách Môj Canon.

Žiadne zrušenie alebo odhlásenie členstva však neovplyvní Vaše povinnosti, ktorá Vám vyplynuli z týchto Obchodných podmienok pred takýmto odhlásením.

4. Nakupovanie výrobkov Canon
Spoločnosť Canon môže v rámci Služieb Môj Canon sprístupniť možnosť nákupu výrobkov Canon prostredníctvom internetovej stránky tretej osoby, ktorá bola na poskytovanie takýchto služieb našim zákazníkom vybraná spoločnosťou Canon. V takomto prípade budete nasmerovaný na internetovú stránku takejto tretej osoby, pričom pravidlá spravujúce túto transakciu budú uvedené na konkrétnej internetovej stránke. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Canon nebude niesť zodpovednosť za postup nakupovania prostredníctvom internetovej stránky takejto tretej osoby, vrátane a bez obmedzenia spracovania zásielky a usktutočnenia platby.

5. Nakupovanie Služieb
Niektoré zo služieb sprístupnené prostredníctvom Služieb Môj Canon môžu byť spoplatňované. V takomto prípade sa podmienky platby uvedené v článku 4 budú rovnako vzťahovať aj na platbu za takéto služby.

6. Účasť tretích strán a subdodávateľstvo
Na predávaní výrobkov a poskytovaní služieb, okrem uskutočňovania platieb sa môžu podieľať tretie strany. V takomto prípade budete nasmerovaní na internetovú stránku takejto tretej strany pričom  spoločnosť Canon nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za obsah takejto internetovej stránky, ani za vzťah, ktorý v rámci takejto internetovej stránky môže vzniknúť medzi Vami a treťou stranou.  Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v tomto smere, bude preto riešený medzi Vami a takouto treťou stranou.

Spoločnosť Canon môže poveriť dodávaním všetkých činností alebo len ich časti súvisiacich so Službami Môj Canon akúkoľvek tretiu stranu, ktorú na to určí spoločnosť Canon.

7. Zásada zodpovednosti
Služby Vám sprístupnené prostredníctvom Služieb Môj Canon budete používať na vlastné riziko a zodpovednosť, pričom na vlastné riziko a náklady vyrovnáte akékoľvek a všetky výdavky, nároky, straty alebo škody, ktoré voči Vám môžu byť vznesené akoukoľvek treťou stranou v súvislosti s používaním služieb, a za ktoré sami ponesiete zodpovednosť. Táto zásada bude platiť aj vo všetkých prípadoch, v ktorých budete od tretej strany žiadať preplatenie akýchkoľvek nákladov, nárokov, strát alebo škôd, prípadne ak budete mať v úmysle začať právne konanie alebo uplatniť si nárok voči akejkoľvek tretej strane.

8. Vaše osobné údaje
Zaväzujete sa pri registrácii do Služieb Môj Canon poskytnúť spoločnosti Canon Vaše presné údaje tak, ako sú vyžiadané na registračnom formulári. Pre podrobnosti nášho použitia a prenosu Vašich osobných údajov odkazujeme na nasledujúcu POLITIKU OCHRANY SÚKROMIA.

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

8.1 Akékoľvek osobné informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom Služieb Môj Canon alebo akejkoľvek emailovej korešpondencie použije spoločnosť Canon, pričom pre účely tohto článku 8 tu budú patriť aj ostatné spoločnosti skupiny Canon Group v Európe, za účelom poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali. Označením príslušnej kolónky na registračnom formulári povoľujúcom používanie takýchto údajov a následnou registráciou v Službách Môj Canon, prípadne označením príslušnej kolónky pri prístupe ku ktorýmkoľvek online alebo offline službám stránky Služby Môj Canon, ktorý si nevyžaduje registráciu, ale prostredníctvom ktorej poskytujete svoje osobné  informácie, oprávňujete spoločnosť Canon a ostatné spoločnosti skupiny Canon Group na používanie týchto údajov za účelom opísaným v registračnom formulári.

8.2 Z času na čas môže spoločnosť Canon alebo iné spoločnosti skupiny Canon Group v Európe použiť tieto osobné informácie na marketingové účely alebo Vás informovať o iných výrobkoch a službách, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé. V príslušnej kolónke na registračnom formulári si môžete zvoliť možnosť dostávať takéto informácie.

8.3 Vaše osobné údaje môžu byť postúpené ďalším spoločnostiam skupiny Canon Group v Európe  za účelom uvedeným vyššie a za administratívnym účelom, ďalej s cieľom poskytnúť Vám súvisiace internetové stránky alebo informácie, ktoré budú obsahovať, avšak nebudú na ne obmedzené, Služby Môj Canon. Toto si môže vyžiadať prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; v takomto prípade Vás požiadame o povolenie tohto prenosu označením príslušnej kolónky v Službách Môj Canon. Spoločnosť Canon sa bude snažiť zabezpečiť, aby boli zavedené nevyhnutné opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti Vašich údajov.

8.4 Vaše osobné údaje budú postúpené tretej strane, prostredníctvom ktorej si želáte zakúpiť výrobky Canon v súlade s článkom 4 a v takom rozsahu, ktorý je potrebný pre túto tretiu stranu na to, aby si mohla splniť svoje povinnosti v tomto ohľade.

8.5 Zaväzujeme sa ochrániť Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečených počítačových a spisových súboroch a bude sa s nimi manipulovať iba za účelom uvedeným v tejto Politike ochrany súkromia. Server Canon, na ktorom sú tieto informácie uložené je prístupný iba oprávneným zamestnancom, je pripojený na Internet cez firewall a preto nie je prístupný verejnosti. V prípade použitia servera tretej strany budú zavedené tie isté bezpečnostné opatrenia.

8.6 Malé záznamy informácií, ktoré poznáme pod názvom cookies, sa uložia na Vašom počítači s cieľom uchovať číslo, ktoré systému umožní identifikovať Vaše aktuálne spojenie so Službami Môj Canon. Cookie neuchováva žiadne osobné údaje a nemôže načítavať údaje z Vášho pevného disku. Môžete si zvoliť možnosť neprijať cookie tým, že nastavíte svôj internetový prehliadač tak, aby odmietol cookie alebo tak, aby Vás v prípade potreby na jeho prijatie vyzval. Nesmiete však zabudnúť, že ak neprijmete cookies, nemusíme byť schopní ponúknuť Vám naše služby.

8.7 Máte právo dostať sa k Vaším údajom, opraviť ich alebo aktualizovať prostredníctvom prístupu na príslušný odkaz vo Vašom profile. Ak budete chcieť údaje vymazať, musíte o to požiadať emailom.

8.8 Ak ste sa zaregistrovali na Službách Môj Canon, zachováme Vaše osobné údaje za účelom Služieb Môj Canon a za účelom, na ktorý ste nás oprávnili použiť Vaše údaje v príslušných kolónkach na registračnom formulári dovtedy, kým nepožiadate o ich výmaz v súlade s predchádzajúcim odsekom. Ak ste sa nezaregistrovali na Môj Canon Službách, ale poskytli ste určité osobné údaje počas Vášho prístupu k niektorým online alebo offline službám, zachováme Vaše osobné údaje len počas doby nevyhnutnej na poskytnutie týchto služieb.

8.9 Túto Ochranu súkromia môže spoločnosť Canon priebežne aktualizovať ich zverejnením na Môj Canon Službách. Zaväzujete sa niesť zodpovednosť za oboznámenie sa s touto Ochranou súkromia zakaždým, keď využijete Služby Môj Canon, aby ste si overili prípadné zmeny.

9. Vylúčenie nárokov
Spoločnosť Canon týmto vylučuje, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, všetky podmienky, záruky, prehlásenia alebo iné podmienky týkajúce sa dodávky alebo zamýšľanej dodávky, neschopnosti dodať alebo oneskorenia s dodávkou akýchkoľvek služieb v súvislosti so Službami Môj Canon. Ďalej vylučuje zodpovednosť za to, či sú Služby Môj Canon alebo ktorákoľvek emailová komunikácia v súvislosti so Službami Môj Canon alebo akýmikoľvek poskytovanými službami presné, úplné alebo aktuálne, čo môže inak s výnimkou tohto článku 9 vyplývať zo vzťahu medzi Vami a spoločnosťou Canon, alebo čo môže inak vyplývať z alebo byť začlenené do týchto Obchodných podmienok alebo akejkoľvek inej sprievodnej zmluvy, či už zo zákona, zvykového práva alebo iného zdroja. Rozumiete a súhlasíte so skutočnosťou, že používate Služby Môj Canon na Vaše vlastné riziko a že spoločnosť Canon nezaručuje, že Služby Môj Canon alebo akákoľvek emailová komunikácia prebiehajúca s súvislosti s nimi, alebo akákoľvek poskytovaná služba bude spĺňať Vaše požiadavky alebo že budú Služby Môj Canon fungovať nerušene a bechybne. Akýkoľvek obsah alebo služby poskytované prostredníctvom alebo v súvislosti so Službami Môj Canon spoločnosťou Canon sú poskytované spôsobom „tak, ako existujú“ a „tak, ako sú dostupné“, pričom spoločnosť Canon nedáva žiadne záruky, ani potvrdenia akéhokoľvek druhu, či výslovne uvedené  alebo odvodené, na Služby Môj Canon a obsah alebo služby zahrnuté v alebo sprístupnené v súvislosti so Službami Môj Canon. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť alebo odstrániť akýkoľvek obsah alebo služby ponúkané ako súčasť Služieb Môj Canon.

10. Zodpovednosť
Spoločnosť Canon a ktorákoľvek zo spoločností skupiny Canon Group, vedúci pracovníci, riaditelia, zamestanci, akcionári a zástupcovia ktorejkoľvek z nich vylučujú, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek sumu alebo druh straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť Vám alebo tretím stranám, (vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek priamej, nepriamej, trastajúcej alebo následnej straty alebo škody, alebo akékoľvek straty na príjme, ziskoch, goodwille, údajoch, zmluvách, použití peňazí, alebo straty a škody) na základe alebo v súvislosti s prerušením podnikateľskej činnosti akýmkoľvek spôsobom, a to bez ohľadu na to, či zavineným porušením zákona (vrátane, bez obmedzenia, nedbanlivosti), porušením zmluvy alebo inak v súvislosti so Službami Môj Canon, ani za používanie, neschopnosť používať alebo výsledky používania Služieb Môj Canon, akejkoľvek emailovej komunikácie v súvislosti so Službami Môj Canon alebo akýchkoľvek služieb poskytovaných akýmikoľvek internetovými stránkami napojenými na Služby Môj Canon alebo materiálom na týchto internetových stránkach, vrátane, bez obmedzenia, za stratu alebo škodu spôsobenú vírusmi, ktoré môžu nakaziť Vaše počítačové vybavenie, softvér, údaje alebo iný majetok v dôsledku Vášho  prístupu, používania alebo prehliadania Služieb Môj Canon alebo v dôsledku sťahovania akéhokoľvek materiálu zo Služieb Môj Canon alebo akýchkoľvek iných internetových stránok napojených na Služby Môj Canon. Toto však neovplyvňuje Vaše práva vyplývajúce zo zákona.

Nič v týchto Obchodných podmienkach nemôže vylúčiť alebo obmedziť zodpovednosť spoločnosti  Canon za: (i) smrť alebo zranenie osôb zapríčinené jej nedbanlivosťou; (ii) podvod; alebo (iii) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená ani obmedzená platnými právnymi predpismi.

11. Ochranná známka
Nemáte právo žiadnym spôsobom zobrazovať alebo používať ochrannú známku alebo logá spoločnosti Canon alebo skupiny Canon Group bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Canon.

12. Rôzne
Vyhotovenie, platnosť a výkon týchto Obchodných podmienok sa budú riadiť anglickým právnym poriadkom a spoločnosť Canon a Vy spolu súhlasíte s podriadením sa nevýhradnej jurisdikcii anglických súdov.

Nemáte právo previesť Vaše členstvo v Službách Môj Canon, ani akékoľvek práva vyplývajúce z Služieb Môj Canon, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon.

V prípade, že si spoločnosť Canon neuplatní alebo nevykoná akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Obchodných podmienok, nebude sa takéto neuplatnenie ani nevykonanie považovať za vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia a žiadnym spôsobom neovplyvní právo spoločnosti Canon na neskoršie uplatnenie alebo výkon tohto práva alebo ustanovenia.

V prípade, že súd príslušnej jurisdikcie rozhodne o neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Obchodných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že takáto neplatnosť neovplyvní platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných obchodných podmienok, ktoré ostanú aj naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

13. Prehliadač
Užívatelia Windows:
Microsoft Internet Explorer 5.0 alebo viac, alebo Netscape Communicator 6.0 alebo viac sú nevyhnutné*. Služby Môj Canon sú najlepšie zobrazené použitím najnovších verzií internetových prehliadavačov. Pri nastavovaní prehliadavača, umožnite prosím používanie cookies a aktivujte si  ActiveX a Java Script.
* V prípade Netscape 6.0, časť funkcií (nahrávanie obsahu súboru môj fotoaparát) nefunguje.

Užívatelia Macintosh:
Microsoft Internet Explorer 5.0 alebo viac, alebo Netscape Communicator 6.0 alebo vias sú nevyhnutné*. Služby Môj Canon sú najlepšie zobrazené použitím najnovších verzií internetových prehliadavačov. Pri nastavovaní prehliadavača, umožnite prosím používanie cookies a aktivujte si  Java Script.
* V prípade Netscape 6.0, časť funkcií (nahrávanie obsahu súboru môj fotoaparát) nefunguje.

14. Bližšie informácie o spoločnosti Canon Europa N.V.
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Holandsko
Registračné č.: 33166721
IČ DPH: NL005916343B01
https://self-service.canon-europe.com/ssentry.cgi?l=en&r=uk_

15. Copyright
Copyright © Canon Europa N.V. 2002-2003. Všetky práva vyhradené. Je prísne zakázané kopírovať, distribuovať, publikovať alebo upravovať akékoľvek materiály alebo softvér, ktoré sa nachádzajú na stránke Služby Môj Canon alebo na jej následných aplikáciách bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon.

spacer
					image