Warranty_Banner.jpg

Teave Canoni Euroopa garantiisüsteemi kohta

Alljärgnev teave täpsustab remondiks tagastamise ja kohapealse garantiiteenuse tingimusi.

Teave garantii kohta

Juhul kui Canoni tootes ilmneb viga, kehtib meie klientidele Canoni Euroopa garantiisüsteem (Canon European Warranty System, EWS), mis tagab, et viga parandatakse tasuta piiratud aja jooksul pärast toote ostmist (rakenduvad tingimused).

EWS koosneb kahest erinevast teenusepakkumisest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast ja teie ostetud tootest.

Remondiks tagastamise EWS:
Enamiku Canoni laiatarbetoodete puhul pakutakse remondiks tagastamise garantiiteenust. Kui tootel tuvastatakse garantiiperioodi vältel tootmisviga, tuleb see tagastada Canoni volitatud remonditöökotta, kus Canoni volitatud tehnikud parandavad toote tasuta. Toode tagastatakse teile, kui see on parandatud.

Kohapealne EWS:
Sobivatele laser- ja tindipritstoodetele (ainult valitud riikides) pakutakse kohapealset garantiiteenust. Vaadake sobivate toodete loendit allolevatest kohapealse garantiiteenuse tingimustest.

Kui sobival tootel tuvastatakse garantiiperioodi vältel tootmisviga, külastab Canoni volitatud tehnik teid toote asukohas ja parandab selle tasuta teie asukohas. Kui kohapealse garantiiteenuse tingimusi ei ole all loetletud, ei ole kohapealne teenus teie riigis saadaval. Sellisel juhul pakutakse ainult remondiks tagastamise garantiiteenust.

Kõikide garantiitüüpide kohta täielike tingimuste lugemiseks klõpsake alloleval asjakohasel garantiipakkumisel:


EWS (European Warranty System) tüüptingimused

Canon ja EWS-i liikmed garanteerivad garantiitähtaja jooksul käesoleva toote riistvara heas töökorras oleku. Juhul, kui tootel ilmnevad garantiitähtajal puudused, tagatakse tootele tasuta riistvara remonditeenus volitatud Canon’i teeninduskeskus(t)es EWS-i liikmesriikides.

See "Return to Base-" garantii hõlmab Canoni tooteid, millised on mõeldud Euroopa turule ning mis on müüdud Euroopa Majanduspiirkonnas ("EMP") või Šveitsis.

Tasuta EWS teenust võimaldatakse ainult käesoleva garantiitunnistuse ja jaemüüja poolt kliendile väljastatud originaalarve/ostukviitungi esitamisel tingimusel, et garantiitunnistusel on märgitud (a) ostja nimi, (b) jaemüüja nimi ja aadress, (c) ostetud toote mudeli nimi ja seerianumber selle olemasolul ja (d) toote ostukuupäev. Canon jätab endale õiguse keelduda garantiiteenusest, kui vastav informatsioon on puudulik, see on eemaldatud või seda on muudetud pärast tarbija poolt toote ostmist jaemüüjalt. Samuti jätab Canon endale õiguse vahetada puudusega toode parandamise asemel välja teise samaväärse toote vastu, millel on, kui puudus välja arvata, puudusega tootega sama või parem kvaliteet.

1. Garantiitähtaeg

Käesolev garantii kehtib üks aasta* arvates tarbija poolt ostu sooritamise kuupäevast (projektoritele** kolm aastat ja projektori lambile 90 päeva), mida tõendavad ülalpool nimetatud dokumendid.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: üks aasta või 30000 väljastust, ehk kumb tingimustest täitub varem.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 aastat või 6000 kasutustundi, ehk kumb tingimustest täitub varem. / XEED 4K600STZ: 5 aastat või 12000 kasutustundi, ehk kumb tingimustest täitub varem.

2. Garantiiteenuse kättesaadavus

Garantiiteenust osutatakse volitatud Canon’i teeninduskeskustes.

Kõik kulud, mis on seotud toote turvalise transpordiga Canon’i teeninduskeskusesse ja tagasi, kannab klient. Kui toode viiakse riiki, kus EWS ei kehti ning kus garantiitunnistust ei aktsepteerita, tuleb toode garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks viia tagasi riiki, kus toode osteti. 

3. EWS-i liikmed

Et saada täpsemat infot pakutava garantii osas antud riigis,  pöörduge, palun, kohaliku EWS partneri poole.

4. Garantii piirangud

Canon’i ja EWS-i liikmete poolt antav garantii ei kehti:
– perioodilistele ülevaatustele, hooldusele ja toote harilikust kulumisest tingitud remondile või osade vahetamisele;
– tarvikutele;
– mistahes tarkvarale;
– kuluvatele osadele (näiteks videopead, Projektori optilised osad, Jääktindi padjad ja juhtrullikud) samuti tarvikutele ja lisaseadmetele (näiteks patareid ja salvestusmeedia (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kassetid, DVD-d, mälukaardid ja eemaldatavad kõvakettad mida kasutatakse käesoleva tootega, aga pole käesoleva garantiiga kaetud))
– puudustele, mis on tingitud Canon’i nõusolekuta toote modifitseerimisest;
– Canon’i teeninduskeskuste poolt kantavatele kuludele, mis tulenevad toote mistahes kohandamisest või modifitseerimisest eesmärgiga viia toode vastavusse riigispetsiifiliste tehniliste või ohutusalaste normide või nõuetega, ega muudele kuludele, mis tulenevad toote kohandamisest nõuetele, mis on muutunud pärast toote üleandmist;
– kahjule, mis tuleneb asjaolust, et toode ei vasta riigispetsiifilistele normidele või nõuetele muus riigis kui toote osturiigis.

Garantiiremonditeenus on välistatud juhtudel, mil kahju või puuduse põhjustas:
– toote ebaõige kasutamine, toote ülekoormamine kasutamisel või toote käitlemine või käitamine viisil, mis ei ole kooskõlas kasutus- või käitamisjuhendiga ja/või asjakohaste kasutamisdokumentidega, muuhulgas, kuid mitte ainult, toote ebaõige hoidmine, mahapillamine ning liigne põrutamine;
– korrosioon, mustus, vesi või liiv;
– Canon’i poolt mittevolitatud teeninduskeskustes teostatud toote remont, modifitseerimine või puhastamine;
– Kahju, mis on otseselt tekkinud tootega mitteühilduvate varuosade, tarkvara või tarvikute (näiteks tindi, paberi, tooneri või patareide) kasutamisel.  Tarvikute sobivus  teie seadmega peab olema tôendatud pakendil  kuid  kindlalt on ühilduvus tagatud  Canoni originaaltarvikute, -tarkvara ja -varuosade kasutamisel, kuna need on testitud. Soovitame ühilduvust kontrollida enne kasutamist.
– toote ühendamine seadmetega, mis ei ole Canon’i poolt tootega ühendamiseks heaks kiidetud;
– toote puudulik pakend toote tagastamisel volitatud Canon’i teeninduskeskusesse;
– õnnetused või katastroofid või muud asjaolud, mida Canon ei saa mõjutada, muuhulgas, kuid mitte ainult, äike, vesi, tuli, avalikud rahutused ning mittenõuetekohane ventilatsioon.

5. Muud tingimused

Remonditeenuse osutamisel väljaspool toote osturiiki võib tekkida viivitus põhjusel, et selles riigis toodet veel ei müüda või seda müüakse riigispetsiifilisel kujul. Sellest tulenevalt ei pruugi riigis, kus toodet parandatakse, toote teatud varuosi laos olla.

Tarkvarafailidest ja programmidest varukoopiate tegemise ning tarkvarafailide ja programmide salvestamise eest enne remonti ning nende taastamise eest pärast remonti vastutab klient.

Canon ei vastuta mistahes muude ja käesolevas garantiis nimetamata nõuete eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult salvestusmeedia rikkumise või salvestatud andmete kaotamise, jms. Palun pakkige toode seda garantiihooldusse saatmisel väga hoolikalt, kindlustage saadetis ning lisage ostukviitung, garantiitunnistus, parandamisjuhendid ja (juhul kui kohaldub) näide salvestusmeediast millele tootega võetud pildid on talletatud, Käesolev garantii ei mõjuta tarbija õigusi, mis tulenevad kehtivatest siseriiklikest õigusaktidest ega tarbija õigusi jaemüüja suhtes, mis tulenevad müügilepingust.

Vastava siseriikliku seadusandluse puudumisel on käesolev garantii tarbija ainsaks õiguskaitsevahendiks ning Canon, selle tütarettevõtted ega EWS-i liikmed ei vastuta mistahes kaudse kahju eest, mis kaasneb ükskõik millise selle toote osas otseselt või kaudselt kehtiva garantii rikkumisega.

Käesolev Canoni garantii ei piira teie seadusest tulenevaid õigusi garantiialuse toote osas.

 


Kui teil on Euroopa garantiisüsteemi kohta lisaküsimusi, võtke meiega ühendust, kasutades e-posti toe või telefonitoe valikut.

Remondiks tagastamise garantiiteenuse liikmesriikide loend

Remondiks tagastamise garantiiteenust pakutakse osana Canoni Euroopa garantiisüsteemist (Canon European Warranty System, EWS) allolevas loendis nimetatud riikides.
Rakenduvad Canoni remondiks tagastamise EWSi tingimused.


Riik Tugikeskus Veebileht
Austria 810081009 http://www.canon.at/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (hollandi keel) 02 6200197 http://nl.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (prantsuse keel) 02 6200197 http://fr.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (saksa keel) 02 6200197 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Bulgaaria service@canon.bg
+35928079260
http://www.canon.bg/
Küpros Support_Nic@demstargroup.com
(+357 2) 274 2222
http://www.demstargroup.com/
Tšehhi vabariik +420296335619 http://www.canon.cz/Support/consumer_products/index.aspx
Taani 70 20 55 15 http://www.canon.dk/Support/consumer_products/index.aspx
Eesti overall@overall.ee
+372 630 0500
http://www.overall.ee/
Soome 020 366 466 http://www.canon.fi/Support/consumer_products/index.aspx
Prantsusmaa 170480500 http://www.canon.fr/Support/consumer_products/index.aspx
Saksamaa 069 2999 3680 http://www.canon.de/Support/consumer_products/index.aspx
Kreeka Foto-/videotooted: +302 10 364 0777
Printeri/skanneri tooted: +302 11 999 1260
Camera Repair
Info Quest Technologies
Ungari 612355315 http://www.canon.hu/Support/consumer_products/index.aspx
Island (354)5697600 http://www.nyherji.is/
Iirimaa (353) 1890 200 563 http://www.canon.ie/Support/consumer_products/index.aspx
Itaalia 848 800 519 http://www.canon.it/Support/consumer_products/index.aspx
Läti info@ibs.canon.lv
+371 67 20 40 80
http://www.ibserviss.lv/
Leedu csc@sergita.lt
+370 (5)2756629
http://www.sergita.lt/
Luksemburg (prantsuse keel) 27 302 054 http://www.canon.lu/Support/consumer_products/index.aspx
Luksemburg (saksa keel) 27 302 054 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Malta Avantech Ltd - +35621486899 – info@avantech.com.mt http://www.avantech.com.mt/
Norra 23 50 01 43 http://www.canon.no/Support/consumer_products/index.aspx
Poola 225834307 http://www.canon.pl/Support/consumer_products/index.aspx
Portugal (+351) 214245190 http://www.canon.pt/Support/consumer_products/index.aspx
Rumeenia cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
+402 13246281
http://www.canon.ro
Slovakkia (+421)250 102 612 http://www.canon.sk/Support/consumer_products/index.aspx
Sloveenia (+386 1) 546 1000 http://www.3a-servis.si/
Hispaania 901 900 012 http://www.canon.es/Support/consumer_products/index.aspx
Rootsi 08 519 923 69 http://www.canon.se/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (prantsuse keel) 0848 833 838 http://fr.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (saksa keel) 0848 833 838 http://de.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (itaalia keel) 0848 833 838 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Madalmaad 020 7219 103 http://www.canon.nl/Support/consumer_products/index.aspx
Ühendkuningriik 0844 369 0100 http://www.canon.co.uk/Support/consumer_products/index.aspx

Kohapealse garantiiteenuse kontaktandmed

Kohapealset garantiiteenust pakutakse osana Canoni Euroopa garantiisüsteemist (Canon European Warranty System, EWS) allolevas loendis nimetatud riikides.

Pange tähele, et kohapealne garantiiteenus on saadaval ainult järgmises loendis nimetatud toodetele: On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Rakenduvad Canoni kohapealse EWSi tingimused.
Kui teie tootele ei kehti kohapealne garantiiteenus, pakutakse teile remondiks tagastamise garantiiteenust, palun vaadake teavet remondiks tagastamise garantiiteenuse kohta.


Territoorium Üksikasjad Kirjeldus
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

Feedback