Warranty_Banner.jpg

Teave Canoni Euroopa garantiisüsteemi kohta

Alljärgnev teave täpsustab remondiks tagastamise ja kohapealse garantiiteenuse tingimusi.

Teave garantii kohta

Juhul kui Canoni tootes ilmneb viga, kehtib meie klientidele Canoni Euroopa garantiisüsteem (Canon European Warranty System, EWS), mis tagab, et viga parandatakse tasuta piiratud aja jooksul pärast toote ostmist (rakenduvad tingimused).

EWS koosneb kahest erinevast teenusepakkumisest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast ja teie ostetud tootest.

Remondiks tagastamise EWS:
Enamiku Canoni laiatarbetoodete puhul pakutakse remondiks tagastamise garantiiteenust. Kui tootel tuvastatakse garantiiperioodi vältel tootmisviga, tuleb see tagastada Canoni volitatud remonditöökotta, kus Canoni volitatud tehnikud parandavad toote tasuta. Toode tagastatakse teile, kui see on parandatud.

Kohapealne EWS:
Sobivatele laser- ja tindipritstoodetele (ainult valitud riikides) pakutakse kohapealset garantiiteenust. Vaadake sobivate toodete loendit allolevatest kohapealse garantiiteenuse tingimustest.

Kui sobival tootel tuvastatakse garantiiperioodi vältel tootmisviga, külastab Canoni volitatud tehnik teid toote asukohas ja parandab selle tasuta teie asukohas. Kui kohapealse garantiiteenuse tingimusi ei ole all loetletud, ei ole kohapealne teenus teie riigis saadaval. Sellisel juhul pakutakse ainult remondiks tagastamise garantiiteenust.

Kõikide garantiitüüpide kohta täielike tingimuste lugemiseks klõpsake alloleval asjakohasel garantiipakkumisel:


EWS (European Warranty System) tüüptingimused

Canon ja EWS-i liikmed garanteerivad garantiitähtaja jooksul käesoleva toote riistvara heas töökorras oleku. Juhul, kui tootel ilmnevad garantiitähtajal puudused, tagatakse tootele tasuta riistvara remonditeenus volitatud Canon’i teeninduskeskus(t)es EWS-i liikmesriikides.

See "Return to Base-" garantii hõlmab Canoni tooteid, millised on mõeldud Euroopa turule ning mis on müüdud Euroopa Majanduspiirkonnas ("EMP") või Šveitsis.

Tasuta EWS teenust võimaldatakse ainult käesoleva garantiitunnistuse ja jaemüüja poolt kliendile väljastatud originaalarve/ostukviitungi esitamisel tingimusel, et garantiitunnistusel on märgitud (a) ostja nimi, (b) jaemüüja nimi ja aadress, (c) ostetud toote mudeli nimi ja seerianumber selle olemasolul ja (d) toote ostukuupäev. Canon jätab endale õiguse keelduda garantiiteenusest, kui vastav informatsioon on puudulik, see on eemaldatud või seda on muudetud pärast tarbija poolt toote ostmist jaemüüjalt. Samuti jätab Canon endale õiguse vahetada puudusega toode parandamise asemel välja teise samaväärse toote vastu, millel on, kui puudus välja arvata, puudusega tootega sama või parem kvaliteet.

1. Garantiitähtaeg

Käesolev garantii kehtib üks aasta* arvates tarbija poolt ostu sooritamise kuupäevast (projektoritele** kolm aastat ja projektori lambile 90 päeva), mida tõendavad ülalpool nimetatud dokumendid.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: üks aasta või 30000 väljastust, ehk kumb tingimustest täitub varem.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 aastat või 6000 kasutustundi, ehk kumb tingimustest täitub varem. / XEED 4K600STZ: 5 aastat või 12000 kasutustundi, ehk kumb tingimustest täitub varem.

2. Garantiiteenuse kättesaadavus

Garantiiteenust osutatakse volitatud Canon’i teeninduskeskustes.

Kõik kulud, mis on seotud toote turvalise transpordiga Canon’i teeninduskeskusesse ja tagasi, kannab klient. Kui toode viiakse riiki, kus EWS ei kehti ning kus garantiitunnistust ei aktsepteerita, tuleb toode garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks viia tagasi riiki, kus toode osteti. 

3. EWS-i liikmed

Et saada täpsemat infot pakutava garantii osas antud riigis,  pöörduge, palun, kohaliku EWS partneri poole.

4. Garantii piirangud

Canon’i ja EWS-i liikmete poolt antav garantii ei kehti:
– perioodilistele ülevaatustele, hooldusele ja toote harilikust kulumisest tingitud remondile või osade vahetamisele;
– tarvikutele;
– mistahes tarkvarale;
– kuluvatele osadele (näiteks videopead, Projektori optilised osad, Jääktindi padjad ja juhtrullikud) samuti tarvikutele ja lisaseadmetele (näiteks patareid ja salvestusmeedia (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kassetid, DVD-d, mälukaardid ja eemaldatavad kõvakettad mida kasutatakse käesoleva tootega, aga pole käesoleva garantiiga kaetud))
– puudustele, mis on tingitud Canon’i nõusolekuta toote modifitseerimisest;
– Canon’i teeninduskeskuste poolt kantavatele kuludele, mis tulenevad toote mistahes kohandamisest või modifitseerimisest eesmärgiga viia toode vastavusse riigispetsiifiliste tehniliste või ohutusalaste normide või nõuetega, ega muudele kuludele, mis tulenevad toote kohandamisest nõuetele, mis on muutunud pärast toote üleandmist;
– kahjule, mis tuleneb asjaolust, et toode ei vasta riigispetsiifilistele normidele või nõuetele muus riigis kui toote osturiigis.

Garantiiremonditeenus on välistatud juhtudel, mil kahju või puuduse põhjustas:
– toote ebaõige kasutamine, toote ülekoormamine kasutamisel või toote käitlemine või käitamine viisil, mis ei ole kooskõlas kasutus- või käitamisjuhendiga ja/või asjakohaste kasutamisdokumentidega, muuhulgas, kuid mitte ainult, toote ebaõige hoidmine, mahapillamine ning liigne põrutamine;
– korrosioon, mustus, vesi või liiv;
– Canon’i poolt mittevolitatud teeninduskeskustes teostatud toote remont, modifitseerimine või puhastamine;
– Kahju, mis on otseselt tekkinud tootega mitteühilduvate varuosade, tarkvara või tarvikute (näiteks tindi, paberi, tooneri või patareide) kasutamisel.  Tarvikute sobivus  teie seadmega peab olema tôendatud pakendil  kuid  kindlalt on ühilduvus tagatud  Canoni originaaltarvikute, -tarkvara ja -varuosade kasutamisel, kuna need on testitud. Soovitame ühilduvust kontrollida enne kasutamist.
– toote ühendamine seadmetega, mis ei ole Canon’i poolt tootega ühendamiseks heaks kiidetud;
– toote puudulik pakend toote tagastamisel volitatud Canon’i teeninduskeskusesse;
– õnnetused või katastroofid või muud asjaolud, mida Canon ei saa mõjutada, muuhulgas, kuid mitte ainult, äike, vesi, tuli, avalikud rahutused ning mittenõuetekohane ventilatsioon.

5. Muud tingimused

Remonditeenuse osutamisel väljaspool toote osturiiki võib tekkida viivitus põhjusel, et selles riigis toodet veel ei müüda või seda müüakse riigispetsiifilisel kujul. Sellest tulenevalt ei pruugi riigis, kus toodet parandatakse, toote teatud varuosi laos olla.

Tarkvarafailidest ja programmidest varukoopiate tegemise ning tarkvarafailide ja programmide salvestamise eest enne remonti ning nende taastamise eest pärast remonti vastutab klient.

Canon ei vastuta mistahes muude ja käesolevas garantiis nimetamata nõuete eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult salvestusmeedia rikkumise või salvestatud andmete kaotamise, jms. Palun pakkige toode seda garantiihooldusse saatmisel väga hoolikalt, kindlustage saadetis ning lisage ostukviitung, garantiitunnistus, parandamisjuhendid ja (juhul kui kohaldub) näide salvestusmeediast millele tootega võetud pildid on talletatud, Käesolev garantii ei mõjuta tarbija õigusi, mis tulenevad kehtivatest siseriiklikest õigusaktidest ega tarbija õigusi jaemüüja suhtes, mis tulenevad müügilepingust.

Vastava siseriikliku seadusandluse puudumisel on käesolev garantii tarbija ainsaks õiguskaitsevahendiks ning Canon, selle tütarettevõtted ega EWS-i liikmed ei vastuta mistahes kaudse kahju eest, mis kaasneb ükskõik millise selle toote osas otseselt või kaudselt kehtiva garantii rikkumisega.

Käesolev Canoni garantii ei piira teie seadusest tulenevaid õigusi garantiialuse toote osas.

 


Kui teil on Euroopa garantiisüsteemi kohta lisaküsimusi, võtke meiega ühendust, kasutades e-posti toe või telefonitoe valikut.

Remondiks tagastamise garantiiteenuse liikmesriikide loend

Remondiks tagastamise garantiiteenust pakutakse osana Canoni Euroopa garantiisüsteemist (Canon European Warranty System, EWS) allolevas loendis nimetatud riikides.
Rakenduvad Canoni remondiks tagastamise EWSi tingimused.


RiikTugikeskusVeebileht
Austria810081009http://www.canon.at/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (hollandi keel)02 6200197http://nl.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (prantsuse keel)02 6200197http://fr.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (saksa keel)02 6200197http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Bulgaariaservice@canon.bg
+35928079260
http://www.canon.bg/
KüprosSupport_Nic@demstargroup.com
(+357 2) 274 2222
http://www.demstargroup.com/
Tšehhi vabariik+420296335619http://www.canon.cz/Support/consumer_products/index.aspx
Taani70 20 55 15http://www.canon.dk/Support/consumer_products/index.aspx
Eestioverall@overall.ee
+372 630 0500
http://www.overall.ee/
Soome020 366 466http://www.canon.fi/Support/consumer_products/index.aspx
Prantsusmaa170480500http://www.canon.fr/Support/consumer_products/index.aspx
Saksamaa069 2999 3680http://www.canon.de/Support/consumer_products/index.aspx
KreekaFoto-/videotooted: +302 10 364 0777
Printeri/skanneri tooted: +302 11 999 1260
Camera Repair
Info Quest Technologies
Ungari612355315http://www.canon.hu/Support/consumer_products/index.aspx
Island(354)5697600http://www.nyherji.is/
Iirimaa(353) 1890 200 563http://www.canon.ie/Support/consumer_products/index.aspx
Itaalia848 800 519http://www.canon.it/Support/consumer_products/index.aspx
Lätiinfo@ibs.canon.lv
+371 67 20 40 80
http://www.ibserviss.lv/
Leeducsc@sergita.lt
+370 (5)2756629
http://www.sergita.lt/
Luksemburg (prantsuse keel)27 302 054http://www.canon.lu/Support/consumer_products/index.aspx
Luksemburg (saksa keel)27 302 054http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
MaltaAvantech Ltd - +35621486899 – info@avantech.com.mthttp://www.avantech.com.mt/
Norra23 50 01 43http://www.canon.no/Support/consumer_products/index.aspx
Poola225834307http://www.canon.pl/Support/consumer_products/index.aspx
Portugal(+351) 214245190http://www.canon.pt/Support/consumer_products/index.aspx
Rumeeniacristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
+402 13246281
http://www.canon.ro
Slovakkia(+421)250 102 612http://www.canon.sk/Support/consumer_products/index.aspx
Sloveenia(+386 1) 546 1000http://www.3a-servis.si/
Hispaania901 900 012http://www.canon.es/Support/consumer_products/index.aspx
Rootsi08 519 923 69http://www.canon.se/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (prantsuse keel)0848 833 838http://fr.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (saksa keel)0848 833 838http://de.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (itaalia keel)0848 833 838http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Madalmaad020 7219 103http://www.canon.nl/Support/consumer_products/index.aspx
Ühendkuningriik0844 369 0100http://www.canon.co.uk/Support/consumer_products/index.aspx

Kohapealse garantiiteenuse kontaktandmed

Kohapealset garantiiteenust pakutakse osana Canoni Euroopa garantiisüsteemist (Canon European Warranty System, EWS) allolevas loendis nimetatud riikides.

Pange tähele, et kohapealne garantiiteenus on saadaval ainult järgmises loendis nimetatud toodetele: On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Rakenduvad Canoni kohapealse EWSi tingimused.
Kui teie tootele ei kehti kohapealne garantiiteenus, pakutakse teile remondiks tagastamise garantiiteenust, palun vaadake teavet remondiks tagastamise garantiiteenuse kohta.


TerritooriumÜksikasjadKirjeldus
BELGIËService uitsluitingenGeen
Canon helpdesk02 6200 197
OpeningstijdenMaandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUEService restrictionsPas de restrictions
Centre d'appel02 6200 197
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKAServisní restrikce
Help desk číslo(+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací dobaPondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickouhttp://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARKService-begrænsningerIkke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
ÅbningstiderMandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLANDEinschränkungenDie Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support linkhttp://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑARestricciones del ServicioDisponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk)901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamientoLa linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canonhttp://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCEService restrictionsPar intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouvertureDu Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internethttp://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELANDService restrictionsFor Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number(353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hoursMonday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIARestrizioni al servizioLe richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di aperturaLunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supportohttp://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURGService restrictionsPas de restrictions
Centre d'appel27 302 054
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁGKorlátozásokMunkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhetőHétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linkenhttp://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLANDService uitsluitingenGeen
Canon helpdesk020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
OpeningstijdenVan Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online supporthttp://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGEService begrensningerFor fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
ÅpningstiderMandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online supporthttp://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICHEinschränkungenKeine.
Canon Helpdesk0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKAOgraniczenia serwisoweWszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinachOd Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Linehttp://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGALRestrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente)Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk)21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de FuncionamentoO serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link)http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZEinschränkungenKeine.
Canon Helpdesk0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKAServisné obmedzenia
Help desk číslo(+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodinyPondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporuhttp://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSEService restrictionsPas de restrictions.
Centre d'appel0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMIHuoltorajoituksetJos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
AukioloajatMaanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluunhttp://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGEService-begränsningarFör avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettiderMåndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupporthttp://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOMService restrictionsFor UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hoursMonday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx