Warranty_Banner.jpg

Canon Eiropas garantijas sistēmas informācija

Tālāk sniegtajā informācijā ir garantijas noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz preces atgriešanu un apkopi uz vietas.

Garantijas informācija

Ja Canon precei rodas kļūme, mūsu klientiem ir pieejama Canon Eiropas garantijas sistēma, kas nodrošina, ka ierobežotā laika periodā pēc iegādes kļūme tiek novērsta bez maksas (tiek piemēroti noteikumi un nosacījumi).

Eiropas garantijas sistēmā ietilpst divi dažādi pakalpojumu piedāvājumi; jums pieejamo piedāvājumu nosaka jūsu atrašanās vieta un iegādātais produkts.

Eiropas garantijas sistēma preces atgriešanai:
Vairākumam Canon patēriņa preču ir pieejams pakalpojums preces atgriešanai. Ja precei garantijas periodā rodas ražošanas kļūme, tā ir jāatgriež Canon apstiprinātā darbnīcā, lai to bez maksas varētu salabot pilnvaroti Canon tehniskie darbinieki. Pēc remonta pabeigšanas prece tiks nosūtīta jums atpakaļ.

Eiropas garantijas sistēma apkopei uz vietas:
Piemērotiem lāzera un tintes produktiem (tikai atsevišķās valstīs) tiek piedāvāts pakalpojums preces apkopei uz vietas. Lūdzu, tālāk skatiet apkopes uz vietas noteikumus un nosacījumus, lai skatītu sarakstu ar piemērotiem produktiem.

Ja piemērotai precei garantijas periodā rodas ražošanas kļūme, pilnvarots Canon tehniskais darbinieks ieradīsies preces atrašanās vietā un salabos to bez maksas. Ja tālāk nav pieejami apkopes uz vietas noteikumi un nosacījumi, tas nozīmē, ka mūsu apkopes uz vietas pakalpojums nav pieejams jūsu valstī. Tādā gadījumā tiek nodrošināts tikai preces atgriešanas garantijas pakalpojums.

Lai iegūtu pilnu noteikumu un nosacījumu sarakstu visiem garantiju veidiem, tālāk noklikšķiniet uz attiecīgā garantijas piedāvājuma.


Standarta Papildu garantijas pakalpojumu (EWS) noteikumi

Canon un EWS dalībnieki garantē, ka garantijas perioda laikā šī produkta aparatūra būs labā darba kārtībā. Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek konstatēti jebkādi aparatūras defekti, tad aparatūras remonta pakalpojumi tiks sniegti bez maksas, apstiprinātajos Canon servisa centros, kas atrodas EWS dalībvalstīs.

Šis garantijas gadījums, kurš paredz atgriezt preci atpakaļ, attiecināms uz tiem Canon produktiem, kuri ir paredzēti un ir iegādāti Eiropas ekonomiskajā zonā ("EEZ") vai Šveicē.

EWS bezmaksas apkalpošana ir pieejama, tikai uzrādot šo garantijas karti, kopā ar kvīts/čeka oriģinālu, ko pircējam izsniedzis mazumtirgotājs, pie nosacījuma, ka garantijas kartē ir norādīts (a) pircēja vārds, (b) mazumtirgotāja nosaukums un adrese, (c) iegādātā produkta modeļa nosaukums un sērijas numurs, ja tāds ir, un (d) produkta iegādes datums. Canon ir tiesīgs atteikt garantijas pakalpojumu sniegšanu, ja šī informācija nav pilnīga, vai, ja tā tikusi labota vai dzēsta pēc tam, kad pircējs ir sākotnēji iegādājies produktu no mazumtirgotāja.

Defektīvā produkta remonta vietā Canon ir tiesīgs arī apmainīt defektīvo produktu pret citu, līdzvērtīgu produktu, kura kvalitāte atbilst defektīvā produkta kvalitātei, kāda būtu, ja šāds defekts neeksistētu, vai arī ir labāka.

Garantijas periods

Šī garantija ir spēkā vienu gadu* (trīs gadi projektoriem** un 90 dienas projektoru spuldzēm) no dienas, kad pircējs ir veicis pirkumu, ko apliecina iepriekš minētie dokumenti.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: vienu gadu vai 30 000 izdrukas, kurš nosacījums iestājas pirmais.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 gadi vai 6000 stundu darbmūža atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais. / XEED 4K600STZ: 5 gadi vai 12000 stundu darbmūža atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais. 

Garantijas pakalpojumu saņemšana

Garantijas pakalpojumi ir pieejami apstiprinātajos Canon servisa centros.

Visas izmaksas, kas saistītas ar drošu produkta transportēšanu uz Canon servisa centru un no Canon servisa centra, sedz pircējs. Ja produkts tiek ievests valstī, ko nesedz EWS, un kur netiek pieņemta garantijas karte, tad produkts ir jāatgriež valstī, kur tas tika iegādāts, lai saņemtu garantijas segtos pakalpojumus.

EWS - dalībnieki:

Pilnai informācijai par konkrētā valstī piedāvāto garantiju lūdzam sazināties ar attiecīgo EWS (Eiropas garantijas sistēmas) dalībnieku.

Ierobežojumi

Canon un EWS dalībnieku garantija neietver sekojošo:

 • periodiskas pārbaudes, tehnisko apkopi vai remontu, vai nolietoto daļu nomaiņu;
 • izlietojamus materiālus;
 • jebkādu programmatūru;
 • detaļas, kas pakļautas nolietojumam (piem., galviņas, Projektora optiskās daļas, Liekās tintes uzsūcēji un vadveltnīšus), kā arī piederumus un aksesuārus (piem., baterijas un datu nesējus (t.sk. kasetes, DVD, atmiņas kartes, noņemamos HDD), kas tiek lietoti kopā ar produktu;
 • defektus, ko radījuši pārveidojumi, kas veikti bez Canon atļaujas;
 • izmaksas, kas radušās Canon servisa centriem, veicot jebkādus produkta pielāgojumus vai pārveidojumus, kas nepieciešami, saskaņā ar attiecīgās valsts tehniskajiem vai drošības standartiem vai specifikācijām, vai jebkādas citas izmaksas, kas saistītas ar produkta pielāgošanu jebkādām specifikācijām, kas mainījušās kopš produkta piegādes;
 • bojājumi, kas radušies produkta neatbilstības noteiktiem valsts standartiem vai specifikācijām dēļ, citā, nevis iegādes valstī. 

Garantijas remonta pakalpojumi netiek sniegti, ja bojājumus vai defektus ir izraisījuši sekojoši iemesli:

 • nepareiza lietošana, pārmērīga lietošana, vai apiešanās ar produktu vai tā ekspluatācija veidā, kas nav savienojams ar lietotāja vai operatora rokasgrāmatā ietvertajām instrukcijām un/vai citos atbilstošos lietotāja dokumentos, ieskaitot, bez ierobežojuma, nepareizu uzglabāšanu, nomešanu un stiprus triecienus;
 • korozija, netīrumi, ūdens vai smiltis;
 • remonts, pārveidojumi vai tīrīšana, kas veikta jebkādā servisa centrā, ko nav apstiprinājis Canon;
 • Bojājums, ko tiešā veidā izraisa rezerves daļu, programmatūras vai izejmateriālu izmantošana (tādu, kā tinte, papīrs, toneris vai baterijas), kas nav savienojami ar produktu. Par savietojamību ar konkrēto Canon produktu ir jāpārliecinās apskatot produktu iepakojumu un tā tiek nodrošināta, ja tiek izmantotas oriģinālās Canon rezerves daļas, programmatūra vai izejmateriāli, jo tie ir pārbaudīti. Jums ir ieteicams pārbaudīt saderību pirms lietošanas.
 • Produkta pieslēgšana iekārtām, kuru pieslēgšanu nav apstiprinājis Canon;
 • neatbilstošs produkta iesaiņojums, atgriežot produktu apstiprinātajā Canon servisa centrā;
 • negadījumi vai katastrofas ārpus Canon kontroles, ieskaitot, bez ierobežojuma, zibeni, plūdus, ugunsgrēku, sabiedriskos nemierus un nepiemērotu ventilāciju.

Citi nosacījumi

Kavējumi remonta pakalpojumu sniegšanā ir iespējami, ja tie tiek sniegti ārpus iegādes valsts, jo produkts attiecīgajā valstī vēl netiek tirgots vai arī tiek pārdots attiecīgajai valstij īpaši izstrādātā komplektācijā. Tāpat, attiecīgajā valstī, kur tiek veikts remonts, krājumos var nebūt konkrētas rezerves daļas.

Klients ir atbildīgs par visu programmatūras datņu un programmu dublēšanu un noglabāšanu pirms remonta veikšanas un to atjaunošanu pēc remonta.

Canon neuzņemas atbildību par jebkuriem citiem prasījumiem, kas nav tieši uzskaitīti šajā garantijā, t.sk. datu nesēju pazaudēšanu vai bojāeju, datu pazaudēšanu u.tml. Pirms iesniegt produktu garantijas pakalpojumu saņemšanai, lūdzam to rūpīgi iesaiņot un pievienot iegādes kvīti/čeku un garantijas karti, norādes par nepieciešamajiem labojumiem un (ja piemērojams) datu nesēju, kas satur ar konkrēto produktu uzņemtas fotogrāfijas. Gadījumā, ja produkts garantijas pakalpojumu saņemšanai tiek nosūtīts pa pastu, tas sūtāms apdrošinātā sūtījumā.

Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar piemērojamo spēkā esošo nacionālo likumdošanu, vai patērētāja tiesības pret mazumtirgotāju, kas izriet no pirkuma/pārdevuma līguma. Piemērojamas nacionālās likumdošanas neesamības gadījumā šī garantija ir patērētāja vienīgā un izņēmuma tiesiskā aizsardzība, un Canon, tā meitas uzņēmumi vai citi EWS dalībnieki nav atbildīgi par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, kas radušies jebkādas tiešas vai netiešas šī produkta garantijas neievērošanas rezultātā.

Šie garantijas nosacījumi un laiki tiek piedāvāti jums no Canon, neskarot likumā noteiktajās tiesības, kas jums papildus var būt attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi un nosacījumi


Ja jums ir citi jautājumi par Eiropas garantijas sistēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta atbalsta vai atbalsta pa tālruni opciju.

 

Preces atgriešanas garantijas dalībnieku saraksts

Preces atgriešanas garantijas pakalpojums tiek piedāvāts tālāk norādītajās valstīs kā daļa no Canon Eiropas garantijas sistēmas.
Tiek piemēroti Canon preces atgriešanas Eiropas garantijas sistēmas noteikumi un nosacījumi.


ValstsPalīdzības dienestsTīmekļa vietne
Austria810081009http://www.canon.at/Support/consumer_products/index.aspx
Beļģija (holandiešu)02 6200197http://nl.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Beļģija (franču)02 6200197http://fr.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Beļģija (vācu)02 6200197http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Bulgariaservice@canon.bg
+35928079260
http://www.canon.bg/
CyprusSupport_Nic@demstargroup.com
(+357 2) 274 2222
http://www.demstargroup.com/
Czech Republic+420296335619http://www.canon.cz/Support/consumer_products/index.aspx
Dānija70 20 55 15http://www.canon.dk/Support/consumer_products/index.aspx
Igaunijaoverall@overall.ee
+372 630 0500
http://www.overall.ee/
Somija020 366 466http://www.canon.fi/Support/consumer_products/index.aspx
France170480500http://www.canon.fr/Support/consumer_products/index.aspx
Vācija069 2999 3680http://www.canon.de/Support/consumer_products/index.aspx
GrieķijaFoto / video produkti: +302 10 364 0777
Printeri / skenēšanas produkti: +302 11 999 1260
Camera Repair
Info Quest Technologies
Ungārija612355315http://www.canon.hu/Support/consumer_products/index.aspx
Islande(354)5697600http://www.nyherji.is/
Ireland(353) 1890 200 563http://www.canon.ie/Support/consumer_products/index.aspx
Itālija848 800 519http://www.canon.it/Support/consumer_products/index.aspx
Latvijainfo@ibs.canon.lv
+371 67 20 40 80
http://www.ibserviss.lv/
Lietuvacsc@sergita.lt
+370 (5)2756629
http://www.sergita.lt/
Luksemburga (franču)27 302 054http://www.canon.lu/Support/consumer_products/index.aspx
Luksemburga (vācu)27 302 054http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
MaltaAvantech Ltd - +35621486899 – info@avantech.com.mthttp://www.avantech.com.mt/
Norvēģija23 50 01 43http://www.canon.no/Support/consumer_products/index.aspx
Polija225834307http://www.canon.pl/Support/consumer_products/index.aspx
Portugal(+351) 214245190http://www.canon.pt/Support/consumer_products/index.aspx
Rumānijacristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
+402 13246281
http://www.canon.ro
Slovakia(+421)250 102 612http://www.canon.sk/Support/consumer_products/index.aspx
Slovēnija(+386 1) 546 1000http://www.3a-servis.si/
Spānija901 900 012http://www.canon.es/Support/consumer_products/index.aspx
Zviedrija08 519 923 69http://www.canon.se/Support/consumer_products/index.aspx
Šveice (franču)0848 833 838http://fr.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveice (vācu)0848 833 838http://de.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveice (itāļu)0848 833 838http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Nīderlande020 7219 103http://www.canon.nl/Support/consumer_products/index.aspx
Lielbritānija0844 369 0100http://www.canon.co.uk/Support/consumer_products/index.aspx

Apkopes uz vietas garantijas kontaktinformācija

Apkopes uz vietas garantijas pakalpojums tiek piedāvāts tālāk norādītajās valstīs kā daļa no Canon Eiropas garantijas sistēmas.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka apkopes uz vietas garantijas pakalpojums ir pieejams tikai šajā sarakstā On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Tiek piemēroti Canon apkopes uz vietas >Eiropas garantijas sistēmas noteikumi un nosacījumi.
Ja jūsu produkts nav piemērots apkopes uz vietas garantijai, tad pakalpojums tiks sniegts atbilstoši preces atgriešanas garantijai. Lūdzu, skatiet preces atgriešanas garantijas informāciju.


TeritorijaDatiApraksts
BELGIËService uitsluitingenGeen
Canon helpdesk02 6200 197
OpeningstijdenMaandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUEService restrictionsPas de restrictions
Centre d'appel02 6200 197
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKAServisní restrikce
Help desk číslo(+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací dobaPondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickouhttp://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARKService-begrænsningerIkke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
ÅbningstiderMandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLANDEinschränkungenDie Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support linkhttp://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑARestricciones del ServicioDisponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk)901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamientoLa linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canonhttp://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCEService restrictionsPar intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouvertureDu Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internethttp://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELANDService restrictionsFor Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number(353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hoursMonday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIARestrizioni al servizioLe richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di aperturaLunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supportohttp://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURGService restrictionsPas de restrictions
Centre d'appel27 302 054
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁGKorlátozásokMunkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhetőHétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linkenhttp://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLANDService uitsluitingenGeen
Canon helpdesk020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
OpeningstijdenVan Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online supporthttp://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGEService begrensningerFor fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
ÅpningstiderMandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online supporthttp://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICHEinschränkungenKeine.
Canon Helpdesk0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKAOgraniczenia serwisoweWszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinachOd Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Linehttp://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGALRestrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente)Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk)21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de FuncionamentoO serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link)http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZEinschränkungenKeine.
Canon Helpdesk0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKAServisné obmedzenia
Help desk číslo(+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodinyPondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporuhttp://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSEService restrictionsPas de restrictions.
Centre d'appel0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMIHuoltorajoituksetJos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
AukioloajatMaanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluunhttp://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGEService-begränsningarFör avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettiderMåndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupporthttp://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOMService restrictionsFor UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hoursMonday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx